Start

Vad händer om man inte följer sanktionerna?

Sanktionsbrott skulle kunna innebära böter eller fängelse

De aktuella sanktionerna har kommit till genom rättsakter (EU-förordningar). Dessa har beslutats av EU med stöd av artikel 215 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Den som bryter mot sådana sanktioner kan dömas till böter eller fängelse enligt lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen). Straffskalan skiljer sig åt beroende på om överträdelsen har begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Vid ringa brott ska inget straff påföras. 

Saknas rättspraxis om brott mot sanktioner

Såvitt Upphandlingsmyndigheten känner till finns ingen rättspraxis som avser sanktionslagen. Det är alltså oklart vilka förutsättningarna är för att någon vid en upphandlande organisation ska drabbas av straffansvar om de till exempel fullgör ett offentligt kontrakt som omfattas av sanktionerna. 

I vilket fall står det klart att handlingar som innebär att man underlåter att upprätthålla de sanktioner vi beskriver i detta webbstöd kan medföra straffansvar. Det kan dock tilläggas att det följer av förordningarna att handlingar som utförs inte ska medföra ansvar av något slag, om den som utförde handlingarna inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot bestämmelserna i förordningarna.