Start

Om upphandlingsreglerna och leverantörer från Ryssland och Belarus

Här har vi samlat allmän information om vad upphandlingsreglerna säger om leverantörer från Ryssland och Belarus samt vad Sverige i dag köper från Ryssland.

Kan upphandlande organisationer generellt diskriminera leverantörer från Ryssland och Belarus?

Leverantörer ansluta till internationella handelsavtal likställs med leverantörer inom EU

Sverige har genom Världshandelsorganisationens avtal Government Procurement Agreement (GPA) och andra internationella avtal åtagit sig att öppna upp upphandlingar för konkurrens även för leverantörer utanför EU. 

Government Procurement Agreement

I såväl LOU- som LUF-direktivet anges att upphandlande organisationer inte ska behandla leverantörer i de länder som har anslutit sig till avtalen mindre gynnsamt än leverantörer i unionen. Detta gäller i den mån de omfattas av bestämmelser angivna i dessa direktiv. Någon motsvarande uttrycklig reglering finns inte för upphandlingar som omfattas av LUFS- och LUK-direktiven. Det kan bero på att dessa direktiv i huvudsak reglerar upphandlingar som inte omfattas av GPA.

Inte tillåtet att diskriminera endast på grund av nationalitet enligt upphandlingslagarna

Varken Ryssland eller Belarus är anslutna till GPA. Inom EU finns det därför ingen skyldighet enligt direktiven att ge ryska eller belarusiska leverantörer samma behandling som leverantörer inom unionen. Sveriges nationella upphandlingslagar gör däremot ingen åtskillnad mellan leverantörer inom EU och leverantörer från tredje land. Lagstiftningen är generell och samma regler gäller i förhållande till leverantörer från tredje land som vid upphandling från leverantörer inom EU. 

Det är alltså som utgångspunkt inte tillåtet att diskriminera leverantörer utanför EU – inklusive företag från Ryssland eller Belarus – endast på grund av nationalitet. 

Sanktionerna har företräde framför direktiven och lagarna 

De sanktioner som vi beskriver i detta webbstöd har beslutats av EU i förordningar som är direkt tillämpliga i Sverige. De gäller före såväl upphandlingsdirektiven som de svenska upphandlingslagarna. Att upprätthålla sanktionerna har alltså företräde framför direktiven och lagarna. 

Relaterade inlägg i Frågeportalen

Vad köper Sverige från Ryssland?

Många upphandlande organisationer har vid varje tidpunkt en stor mängd aktiva avtalsrelationer och pågående upphandlingar. Mot denna bakgrund uppkommer frågan om vilka avtalsrelationer som det är särskilt viktigt att börja undersöka för att identifiera sådana avtalsrelationer eller avtalsföremål som omfattas av sanktionerna. 

Det kan vara lämpligt att börja genomlysa sådana avtal och leveranskedjor där risken generellt sett är större att det förekommer leveranser som omfattas av sanktionerna. 

Vanliga varor som importeras från Ryssland

Varuimporten från Ryssland avser förenklat i första hand följande produkter (i fallande ordning):

  • råvaror och bränslen (särskilt mineraliska bränslen och mineraloljor)
  • kemiska produkter och grundämnen
  • radioaktiva ämnen.

Många av dessa produkter är dock undantagna från de förbud mot tilldelning och fullgörande av kontrakt som gäller för offentlig upphandling. Av de ryska exportprodukter som omfattas av sanktionerna kan det därför i stället vara värt att lyfta fram följande varor:

  • kol
  • djurfoder
  • gödsel
  • däck (till personbilar).

Som framgår av detta webbstöd finns det även ett uttryckligt importförbud som omfattar vissa järn- och stålprodukter och sammanhörande tjänster.

Mer detaljerad statistik hos Kommerskollegium

Kommerskollegium har detaljerad statistik om varuimporten från Ryssland. Denna statistik kan användas som underlag för upphandlande organisationers prioritering i fråga om de kontrakt som kan strida mot sanktionsförordningen.

Kommerskollegiums statistik om svensk export och import från Ryssland