Start

Går det att kräva att verksamheten är registrerad i EU/EES?

I en upphandling som vi genomför funderar vi på lämpligheten att ställa krav på att
Företaget måste ha registrerad verksamhet i ett EU/EES-land.

Avsikten med LOU är ju fri rörlighet inom EU. Vi kan tänka oss att företag från till exempel USA eller Indien skulle vara intresserade. Men då en del i upplägget handlar om att vi ska kunna besöka varandra ser vi ett behov av att begränsa området.
Har hittat ett avsnitt i Propositionen som jag tolkar att kravet kan strida mot WTO-avtal och i så fall inte vara möjligt att ställa.

Är kravet möjligt att ställa enligt er tolkning?

Hansson

Publicerad 18 oktober 2018

Hej,

Inledningsvis bör nämnas att en upphandlande myndighet får ställa krav på att leverantörerna ska vara kvalificerade i vissa avseenden. Dessa krav får dock endast avse behörighet att utöva yrkesverksamhet, ekonomiskt och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Av den anledningen är det alltså inte möjligt att som kvalificeringskrav kräva att företaget ska ha en registrerad verksamhet i ett EU/EES-land.  

Det stämmer att ett av de primära syftena med upphandlingslagstiftningen är att möjliggöra fri rörlighet för varor och tjänsten inom EU. LOU särskiljer inte leverantörer som är etablerade i ett EU-medlemsland och tredje land. Genom WTO-avtalet GPA och andra internationella avtal har Sverige åtagit sig att öppna upp upphandlingar för konkurrens även för leverantörer utanför EU. Det framgår även av LOU-direktivet att upphandlande myndigheter, i den mån de omfattas av angivna bestämmelser, inte ska ge leverantörer i de länder som anslutit sig till avtalen mindre gynnsam behandling än den som beviljas leverantörer i unionen.

Med hänsyn till det ovanstående kan nämnas att principen om icke-diskriminering bland annat innebär att leverantörer inte får diskrimineras på grund av nationalitet, exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Detta gäller även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att få in anbud från utländska leverantörer.

Ett obligatoriskt krav som innebär en geografisk begränsning behöver inte nödvändigtvis diskriminera leverantörer etablerade utanför EU/EES. Om det finns ett samband med det aktuella upphandlingsföremålet och ett klarlagt syfte med att uppställa ett krav på visst avstånd bör det göras en proportionalitetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, vilket vi tyvärr inte kan bistå med inom ramen för vår Frågeportal. Om ni är i behov av stöd eller råd i ett enskilt fall rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist, antingen i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
För att läsa mer om geografiska krav, se inläggen Får man ställa krav som innebär en geografisk begränsning?, och Måste anbud tas in från hela EU?.

Källhänvisningar
artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) - leverantörer i de länder som anslutit sig till avtalen ska inte få en mindre gynnsam behandling än den som beviljas leverantörer i unionen

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

25 oktober 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.