Start

Hur ska leverantörer som förekommer på en sanktionslista hanteras?

Jag har en fråga beträffande upphandlingsprocessen med företag som finns i sanktionslistor. Hur ser upphandlingen ut i Sverige om t.ex. ett företag som vill anmäla sig till deltagande ingår i någon av existerande sanktionslistor (t.ex. enligt USA:s lagstiftning CAATSA)? Vilka begränsningar gäller i ett sådant fall för detta företag?

Ivan Gremitskikh

Publicerad 01 november 2021

Hej Ivan,

Krävs grund för uteslutning
Enbart det faktum att en leverantör som är intresserad av att lämna anbud i en offentlig upphandling förekommer i sanktionslistor utgör inte i sig ett hinder för leverantören att delta i en offentlig upphandling. En upphandlande organisation får endast utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om det föreligger grund för uteslutning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vilken typ av sanktionslista som leverantören förekommer i och vad som orsakat att företaget finns med på sanktionslistan kan innebära att någon av uteslutningsgrunderna aktualiseras, men det måste inte vara så. Det skulle möjligen kunna röra sig om något av de brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU eller om exempelvis allvarligt fel i yrkesutövningen i 13 kap. 3 § punkten 3 LOU. Vilken uteslutningsgrund som eventuellt blir aktuell måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Leverantören ska alltid få möjlighet att yttra sig
Innan uteslutning sker enligt någon av uteslutningsgrunderna i LOU har den upphandlande organisation en skyldighet att låta en leverantör yttra sig över de omständigheter som myndigheten anser utgör skäl för uteslutning, och en bedömning måste ske i det enskilda fallet i vilken uträckning omständigheterna för uteslutning är av betydelse för den aktuella upphandlingen. Om en leverantör i sitt yttrande kan visa att den är tillförlitlig genom att leverantören har vidtagit vissa åtgärder för att läka de omständigheter som ligger till grund för uteslutningen, så kallad självsanering, eller om omständigheterna inte är av betydelse för den aktuella upphandlingen så ska inte leverantören uteslutas.

Uteslutningen ska vara proportionerlig
Vid bedömning avseende uteslutning av en leverantör måste den upphandlande organisationen beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna och då främst proportionalitetsprincipen. Eftersom uteslutning är en ingripande åtgärd bör omständigheterna som läggs en leverantör till last och som kan medföra uteslutning vara relevanta för den aktuella upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen. En bedömning måste göras i varje enskilt fall och tar den upphandlande organisationen ett beslut om uteslutning ska den kunna bevisa att det finns förutsättningar för uteslutning.

Läs mer

Läs mer om uteslutning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatorisk uteslutning på grund av brott kräver en lagakraftvunnen dom
  • 13 kap. 3 § LOU – frivilliga uteslutningsgrunder
  • 13 kap. 4 § LOU – leverantörens rätt att yttra sig
  • 13 kap. 5 § LOU – undantag från uteslutning om leverantören vidtar självrättande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet (självsanering)
  • prop. 2015/16:195 s. 739 - 741 – uteslutningens ingripande karaktär innebär att stora krav ställs på att den är proportionerlig
  • C‑538/07  Assitur p. 32 – det ska göras en prövning av i vilken utsträckning omständigheterna är av betydelse för den aktuella upphandlingen
  • HFD 2013 ref. 61 – när det gäller beviskravet och bevisbördan är det den upphandlande myndigheten som ska göra sannolikt att det finns förutsättningar för uteslutning.
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

04 november 2021 (Uppdaterat 03 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.