Start

Uteslutning

Enligt reglerna om uteslutning finns en skyldighet för upphandlande myndigheter att begära in och kontrollera bevis för att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen. Uteslutning innebär att leverantören inte får sitt anbud prövat i upphandlingen. Reglerna finns till för att motverka osund konkurrens i offentlig upphandling.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Obligatoriska uteslutningsgrunder 

Upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa allvarliga brott. Detsamma gäller om den som dömts för brottet är en företrädare för leverantören.  

Brott som ska medföra uteslutning av leverantören 

De brott som ska medföra uteslutning är vissa fall av 

 • organiserad brottslighet 
 • mutbrott (bestickning) 
 • bedrägeri 
 • penningtvätt 
 • finansiering av terrorism  
 • terroristbrott 
 • människohandel. 

Sanningsförsäkran som bevis  

Det bevis som i dagsläget finns tillgängligt för att kontrollera detta är en sanningsförsäkran på heder och samvete. Detta enligt en bedömning som Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har gjort gemensamt. En företrädare för en leverantör som har avgett en sådan sanningsförsäkran på heder och samvete kan dömas för brottet "Osann eller vårdslös försäkran" om det som den intygat skulle visa sig vara falskt. 

Upphandlingsmyndighetens och Polisens gemensamma skrivelse till Regeringskansliet (daterad 10 mars 2017)  

Betalning av skatter och sociala avgifter – både obligatorisk och frivillig uteslutningsgrund 

Det finns även en möjlighet att utesluta en leverantör som inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Om denna brist har fastställts i en dom eller beslut som vunnit laga kraft ska leverantören uteslutas. 

Att hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter 

Frivilliga uteslutningsgrunder 

Det finns också ett antal situationer där den upphandlande myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till vissa tidigare fel och brister. Detta kallas ofta för frivilliga uteslutningsgrunder. Till exempel får en leverantör som tidigare mer allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt uteslutas.  

En leverantör kan även uteslutas på grund av omständigheter som har att göra med den aktuella upphandlingen. 

Undantag från uteslutning vid självsanering 

En leverantör som är föremål för en uteslutningsgrund kan ändå få rätt att delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (vilket brukar kallas ”självsanering”). Sådana åtgärder kan bestå i att leverantören samarbetat med myndigheter, betalat eventuella böter eller sanktionsavgifter och vidtagit konkreta åtgärder för att felet inte ska upprepas. 

Handläggningen av frågor om uteslutning 

I LOU finns flera regler om hur upphandlande myndigheter konkret ska genomföra prövningen av om någon leverantör ska uteslutas. Reglerna innebär bland annat att de upphandlande myndigheterna ska kontrollera om leverantören ska uteslutas innan de tilldelar ett avtal i upphandlingen. Även reglerna om vilka bevis myndigheten får begära in i detta syfte är tydligt reglerat. 

En upphandlande myndighet ska snarast meddela en leverantör skriftligen om beslutet om uteslutning och om skälen för det. 

Vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet ska upphandlande myndigheter acceptera en standardiserad form av egenförsäkran (inom ramen för ESPD-systemet) som preliminärt bevis på att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen.  

ESPD

Företag vars kapacitet åberopas 

Skyldigheten att kontrollera om det föreligger grund för uteslutning gäller även sådana externa aktörer vars kapacitet leverantören åberopar i upphandlingen. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får godta sådana aktörer som ska uteslutas enligt reglerna, men leverantören får i det fallet en möjlighet att åberopa kapacitet hos ett annat företag.  

Samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar 

Relaterade länkar och dokument

Källhänvisningar

 • 13 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutning av leverantörer 
 • 15 kap. 1–9 §§ LOU – egenförsäkran och utredning om leverantörer avseende uteslutningsgrunderna i lagen 
 • 15 kap. 10 § brottsbalken (1962:700) – den som lämnar en osann uppgift kan dömas till osann försäkran om uppgiften enligt lag eller annan författning lämnats på heder och samvete 
 • 4 kap. 10 § LOU – kontroll av anbud och anbudsgivare innan tilldelning av kontrakt 
 • 4 kap. 11 § LOU – om anbudsgivare har åberopat annat företags kapacitet för att uppfylla något kvalificeringskrav ska också det företaget kontrolleras enligt 4 kap. 10 § andra stycket p. 2 och 3.
 • 14 kap. 7 § LOU – företag vars kapacitet åberopas ska bytas ut om de är föremål för någon av de obligatoriska uteslutningsgrunderna, de får bytas ut om de är föremål för någon av de frivilliga uteslutningsgrunderna. 
 • Prop. 2015/16:195 s. 715–746, 772–775 och 1083–1091 – uteslutning av leverantörer vid upphandling enligt LOU, utredning som får begäras in gällande uteslutningsgrunderna samt författningskommentarerna till 13 kap. LOU.