Start

Uteslutning

Uteslutning innebär att leverantören inte får sitt anbud prövat i upphandlingen. Reglerna finns till för att motverka osund konkurrens i offentlig upphandling. Vid upphandling över tröskelvärdena är upphandlande myndigheter skyldiga att begära in och kontrollera bevis för att leverantören inte ska uteslutas. Vid upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster finns ingen skyldighet att göra detta, men däremot en möjlighet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Uteslutning vid upphandling över tröskelvärdena

Obligatoriska uteslutningsgrunder 

Upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa allvarliga brott. Detsamma gäller om den som dömts för brottet är en företrädare för leverantören. Domen måste ha vunnit laga kraft.

En upphandlande myndighet får dock inte låta en dom som har meddelats för mer än fem år sedan, räknat från beslutet om uteslutning, ligga till grund för uteslutning av en leverantör.

Brott som ska medföra uteslutning av leverantören 

De brott som ska medföra uteslutning är vissa fall av 

  • organiserad brottslighet 
  • mutbrott (bestickning) 
  • bedrägeri 
  • penningtvätt 
  • finansiering av terrorism
  • terroristbrott 
  • människohandel. 

Sanningsförsäkran som bevis

Det bevis som i dagsläget finns tillgängligt för att kontrollera detta är en sanningsförsäkran på heder och samvete. Detta enligt en bedömning som Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har gjort gemensamt. En företrädare för en leverantör som har avgett en sådan sanningsförsäkran på heder och samvete kan dömas för brottet "Osann eller vårdslös försäkran" om det som den intygat skulle visa sig vara falskt. 

Upphandlingsmyndighetens och Polisens gemensamma skrivelse till Regeringskansliet (daterad 10 mars 2017)

Betalning av skatter och sociala avgifter – både obligatorisk och frivillig uteslutningsgrund 

Det finns även en möjlighet att utesluta en leverantör som inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Om denna brist har fastställts i en dom eller beslut som vunnit laga kraft ska leverantören uteslutas. 

Det finns ingen uttrycklig tidsgräns för hur länge en sådan händelse kan ligga till grund för uteslutning.

Att hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter 

Frivilliga uteslutningsgrunder 

Det finns också ett antal situationer där den upphandlande myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till vissa tidigare fel och brister. Detta kallas ofta för frivilliga uteslutningsgrunder. Till exempel får en leverantör som tidigare mer allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt uteslutas.

En upphandlande myndighet får inte låta en händelse som utgör ett sådant missförhållande ligga till grund för uteslutning om händelsen skett för mer än tre år sedan, räknat från tidpunkten för beslut om uteslutning.

En leverantör kan även uteslutas på grund av omständigheter som har att göra med den aktuella upphandlingen.

Undantag från uteslutning vid självsanering 

En leverantör som är föremål för en uteslutningsgrund kan ändå få rätt att delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (vilket brukar kallas ”självsanering”). Sådana åtgärder kan bestå i att leverantören samarbetat med myndigheter, betalat eventuella böter eller sanktionsavgifter och vidtagit konkreta åtgärder för att felet inte ska upprepas. 

Handläggningen av frågor om uteslutning 

I LOU finns flera regler om hur upphandlande myndigheter konkret ska genomföra prövningen av om någon leverantör ska uteslutas. Reglerna innebär bland annat att de upphandlande myndigheterna ska kontrollera om leverantören ska uteslutas innan de tilldelar ett avtal i upphandlingen. Även reglerna om vilka bevis myndigheten får begära in i detta syfte är tydligt reglerat. 

En upphandlande myndighet ska snarast meddela en leverantör skriftligen om beslutet om uteslutning och om skälen för det. 

Egenförsäkran som preliminärt bevis 

Vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet ska upphandlande myndigheter acceptera en standardiserad form av egenförsäkran (inom ramen för ESPD-systemet) som preliminärt bevis på att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen.

Vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet ska upphandlande myndigheter acceptera en standardiserad form av egenförsäkran (inom ramen för ESPD-systemet) som preliminärt bevis på att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen. Leverantören kan som ett alternativ till att lämna in en egenförsäkran ge in de handlingar som efterfrågas redan tillsammans med anbudet. Detta gäller dock under förutsättning att det inte är ett obligatoriskt krav i upphandlingen att leverantören ska lämna in en egenförsäkran.

ESPD

Företag vars kapacitet åberopas 

Skyldigheten att kontrollera om det föreligger grund för uteslutning gäller även sådana externa aktörer vars kapacitet leverantören åberopar i upphandlingen. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får godta sådana aktörer som ska uteslutas enligt reglerna, men leverantören får i det fallet en möjlighet att åberopa kapacitet hos ett annat företag.

Samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar 

Uteslutning vid upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Regelverket har en delvis annan utformning vid upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det finns genomgående en möjlighet, men inte en skyldighet, att utesluta leverantörer på samma grunder som vid upphandling över tröskelvärdena. En leverantör får också uteslutas om den på andra grunder är olämplig att delta i upphandlingen. Dessa grunder ska då vara angivna i upphandlingsdokumenten.

Några särskilda regler om prövningen av företag vars kapacitet åberopas av leverantören finns inte. 

Vid sådan upphandling finns heller inga särskilda regler om vilka bevis som ska användas eller hur de ska hämtas in. Det finns inte heller någon skyldighet för upphandlande organisationer att acceptera en preliminär egenförsäkran genom ESPD-systemet. En upphandlande organisation ska dock alltid ge leverantören möjlighet att yttra sig innan den beslutar att utesluta en leverantör. 

Den upphandlande organisationen bör ange i upphandlingsdokumenten hur prövningen kommer att gå till och vilka bevis som ska lämnas in eller inhämtas in i samband med leverantörsprövningen.