Start

Får vi utesluta enligt de frivilliga uteslutningsgrunderna i ett DIS som drivs av en inköpscentral?

Hej,
Är det tillåtet för en upphandlande myndigheten att utesluta en kvalificerad/ansluten leverantör från en upphandling som utförs i en inköpscentrals dynamiska inköpssystem, i enlighet med 13:3 LOU ? Exempelvis p.g.a. av den upphandlande myndighetens egna erfarenhet av att ha hävt ett kontrakt med leverantören p.g.a. väsentliga brister i fullgörandet av något väsentligt krav i kontraktet?

Jonna

Publicerad 12 maj 2023

Hej Jonna,

En upphandlande organisation anses ha fullgjort sina upphandlingsrättsliga skyldigheter om denne avropar från eller genom en inköpscentral. Den upphandlande organisationen ansvarar dock för att fullgöra skyldigheterna enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för de delar av ett förfarande som den själv genomför. Oavsett om tilldelning av ett kontrakt sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som en inköpscentral driver eller på annat sätt så har den upphandlande organisationen som regel en grundläggande skyldighet att själv kontrollera leverantörernas lämplighet innan ett kontrakt tilldelas. Med leverantörens lämplighet avses dels att leverantören inte befinner sig i någon situation som kan föranleda uteslutning, dels att den uppfyller ställda kvalificeringskrav.

Ni har därför som utgångspunkt både en rätt och en skyldighet att kontrollera leverantören utifrån de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Det framgår även i LOU att en upphandlande organisation när som helst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid får begära att leverantörer lämnar kompletterande dokument som visar aktuella förhållanden i förhållande till uteslutningsgrunderna. Någon begränsning i lagen som innebär att det enbart är den organisation som driver det dynamiska inköpssystemet som får begära in sådana kompletterande dokument finns inte.

Villkoren i ramavtalet och de ursprungliga upphandlingsdokumenten kan påverka möjligheten
När ett dynamiskt inköpssystem drivs av en inköpscentral kan dock ramarna för hur ni ska agera vid tilldelning av kontrakt påverkas av inköpscentralens krav och villkor. Det framgår i förarbetena att inköpscentraler har relativt stor frihet att, inom ramen för den allmänna regleringen om dynamiska inköpssystem, bestämma hur andra upphandlande organisationer ska få använda systemet. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar om upphandlingsdokumenten för det dynamiska inköpssystemet innehåller någon begränsning gällande tillämpning av de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU.

Under förutsättning att det inte finns någon sådan begränsning bör ni ha möjlighet att tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna. Praxis tyder på att de frivilliga uteslutningsgrunderna får tillämpas även om de inte angetts i upphandlingsdokumenten. Eftersom det är den upphandlande organisation som tilldelar kontrakt som ansvarar för prövningen av leverantören i samband med tilldelning bör ni kunna hänvisa till omständigheter som gäller i förhållande till er vad gäller uteslutning på grund av allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationens ansvar vid en anskaffning från eller genom en inköpscentral
  • 4 kap. 10 § LOU och prop. 2015/16:195 s. 443 – en upphandlande organisation ska, innan den tilldelar ett kontrakt, kontrollera leverantörens lämplighet
  • 8 kap. 13 § andra stycket LOU och 15 kap. 3–5 §§ LOU – en upphandlande organisation får när som helst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer lämnar kompletterande dokument som visar aktuella förhållanden vad gäller att det inte föreligger grund för uteslutning samt att kvalificeringskraven är uppfyllda
  • prop. 2015/16:195 s. 563 – inköpscentraler bör anses ha en relativt stor frihet att - inom ramen för den allmänna regleringen om dynamiska inköpssystem - bestämma hur andra upphandlande myndigheter ska få använda systemet
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7072–13 – de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § kan användas även om intentionen att använda dem inte kommunicerats i upphandlingsdokumenten, eftersom bestämmelsernas tillämplighet följer direkt av lagtexten.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

19 maj 2023 (Uppdaterat 08 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.