Start

Att hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

En av grunderna för uteslutning i en upphandling är om en leverantör har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. I vårt webbstöd informerar vi om din skyldighet att kontrollera detta och hur det kan gå till.

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter omfattas numera av sekretess hos Skatteverket 

En av grunderna för uteslutning i en upphandling är om en leverantör har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Dessa uppgifter har upphandlande myndigheter tidigare kunnat ta del av genom Skatteverkets blankett SKV 4820 och tjänsten e-transport. 

Skatteverket har i mars 2019 gjort en fördjupad analys av vilken sekretess som gäller för olika uppgifter på skattekontot. Skatteverkets analys innebär att uppgifter på skattekontot såsom bland annat uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter numera är sekretessbelagda för andra än innehavaren av skattekontot. Upphandlande myndigheter kan därför inte längre ta del av dessa uppgifter via blankett SKV 4820 eller tjänsten e-transport. 

Här berättar vi mer om skyldigheten att kontrollera om en leverantör har obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter. Vi informerar även om hur uppgifterna kan hämtas in. 

Rättslig reglering 

Uteslutningsgrunden för obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter regleras i artikel 57 i LOU-direktivet. Motsvarande bestämmelse finns i 13 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Syftet med bestämmelsen är att förhindra att offentliga kontrakt tilldelas leverantörer som inte fullgör sina skyldigheter att betala skatter och sociala avgifter, se skäl 100-102 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU. 

Obligatorisk uteslutningsgrund 

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. LOU, eller på annat sätt, får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Bristen ska ha fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har vunnit laga kraft. Det framgår av 13 kap. 2 § första stycket LOU. 

Frivillig uteslutningsgrund 

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten på annat lämpligt sätt kan visa att skyldigheterna att betala skatt och socialförsäkringsavgifter inte har fullgjorts. Det framgår av 13 kap. 2 § LOU. 

Att hämta in bevis i upphandlingar över tröskelvärdena enligt LOU 

I upphandlingar över tröskelvärdena har en leverantör rätt att lämna en egenförsäkran. En egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Då behöver inte leverantören ge in alla nödvändiga bevis redan vid anbudsansökan eller anbudsinlämningen utan först inför tilldelningen av kontrakt eller ramavtal. 

Enligt 15 kap. 5 § LOU är leverantörer dock inte skyldiga att lämna in bevis: 

 1. om den upphandlande myndigheten redan har tillgång till bevisen eller  
 2. om den upphandlande myndigheten själv har möjlighet att kostnadsfritt och direkt få tillgång till beviset med hjälp av elektroniska medel.

Med direkt tillgång menas att den upphandlande myndigheten själv ska kunna hämta in beviset, exempelvis från en databas. Att myndigheten har möjlighet att indirekt få tillgång till beviset genom en begäran om utlämnande av allmän handling hos den myndighet som har hand om databasen innebär inte att kravet på direkt tillgång är uppfyllt. Tillgången ska också vara kostnadsfri. Det framgår av förarbetena till lagen, se prop. 2015/16: 195, Nytt regelverk om upphandling, del 2 s. 1101. 

Att hämta in bevis i upphandlingar under tröskelvärdena enligt LOU 

Vid upphandlingar under tröskelvärdena (19 kap. LOU) ska den upphandlande myndigheten själv hämta in uppgifter från behörig myndighet om leverantören har fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige. Det framgår av 19 kap. 19 § LOU. 

Upphandlingsmyndighetens bedömning 

Bevis från leverantörer som är skattskyldiga i Sverige 

Leverantörer i upphandlingar över tröskelvärdena är under vissa förutsättningar inte skyldiga att själva ge in bevis. Syftet med bestämmelsen är att leverantörer inte ska betungas med att ge in bevis som upphandlande myndigheter redan har tillgång till eller kan få tillgång till kostnadsfritt i elektronisk form. 

Upphandlande myndigheter har tidigare kunnat hämta uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter från Skatteverket kostnadsfritt i elektronisk form i enlighet med kriterierna i 15 kap. 5 § punkten 2 LOU. Till följd av Skatteverkets ställningstagande i sekretessfrågan har upphandlande myndigheter inte längre möjlighet att själva hämta in dessa uppgifter från Skatteverket. 

Uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter är offentliga hos Kronofogdemyndigheten. I dagsläget finns dock inte någon lösning hos Kronofogdemyndigheten som motsvarar Skatteverkets tidigare tjänst i form av SKV 4820 eller e-transport. 

Bestämmelsen i 15 kap. 5 § punkten 2 LOU innebär dock inte att upphandlande myndigheter skulle vara förhindrade att inhämta bevisen direkt från behöriga myndigheter även om förutsättningarna som anges däri inte är uppfyllda. Att Kronofogdemyndigheten idag inte kan tillhandahålla bevisen under dessa förutsättningar bör alltså inte utgöra ett hinder mot att upphandlande myndigheter inhämtar bevisen från denna myndighet. 

Bevis från leverantörer som är skatteskyldiga i andra medlemsstater 

Leverantörer som är skatteskyldiga i andra medlemsstater måste vanligtvis själva ge in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Om däremot ett utländskt bevis finns tillgängligt direkt, elektroniskt och kostnadsfritt är en svensk upphandlande myndighet skyldig att hämta in beviset själv. 

Metoderna för att hämta in bevisning om leverantörer som är skatteskyldiga i Sverige respektive i andra medlemsstater kommer i många fall att skilja sig åt. Vi bedömer dock att principerna om icke-diskriminering och likabehandling upprätthålls. Högsta förvaltningsdomstolens praxis i HFD 2018 ref. 14 är enligt vår mening tillämpligt även i den nu aktuella situationen. Målet gällde en upphandling under tröskelvärdena men enligt vår bedömning kan samma synsätt appliceras även vid upphandlingar över tröskelvärdena. Att en liknande ordning ska råda över tröskelvärdena överensstämmer väl med ambitionen att underlätta administrativt för leverantörer att delta i offentliga upphandlingar samt minska risken för uteslutning. 

Den lättnad som bestämmelsen innebär för svenska anbudssökande och anbudsgivare medför inte någon ytterligare börda för anbudssökande och anbudsgivare som är etablerade i någon annan medlemsstat. Dessutom är kontrollen som görs densamma. 

Slutsats 

Vi bedömer att det är lämpligt att upphandlande myndigheter själva hämtar in uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter från leverantörer som är skattskyldiga i Sverige. Uppgifterna finns hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretag.  

Ett sådant förfarandesätt kan underlätta för leverantörerna, öka antalet anbudsgivare och minska risken för uteslutning. Samtidigt underlättar en sådan ordning även för upphandlande myndigheter eftersom administrationen vid leverantörsprövningen förväntas minska. En sådan ordning är även i linje med införandet av ESPD-systemet. 

Det finns olika sätt att hämta in dessa uppgifter. Oavsett vilken metod som väljs är det ur ett leverantörsperspektiv lämpligt att varje upphandlande myndighet går tillväga på ett så enhetligt sätt som möjligt i sina respektive upphandlingar. 

Så här kan du hämta in bevis om leverantörer som är skatteskyldiga i Sverige 

Det finns olika sätt för upphandlande myndigheter att hämta in uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Uppgifterna finns hos Kronofogdemyndigheten. Uppgifterna finns även hos kreditupplysningsföretag. 

Från Kronofogdemyndigheten 

På följande sätt kan du hämta in uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter: 

 1. Vid behov av att hämta in ett fåtal uppgifter kan man kontakta Kronofogdemyndigheten i första hand genom mejladressen kontakt@kronofogden.se. Ange gärna i ämnesraden att förfrågan avser ”Upphandling och skulduppgift”.  

 2. Vid behov av att hämta in stora mängder uppgifter finns en möjlighet att koppla upp sig mot Kronofogdemyndighetens filtjänst ”Skuldutdrag”. För att få tillgång till Skuldutdragstjänsten är det en förutsättning att man själv har eller kan utveckla ett eget systemstöd för filkommunikation, alternativt att man köper ett systemstöd.   

  Man ansöker hos Kronofogdemyndigheten om att få ansluta sig till filtjänsten. När ansökan har godkänts testkör Kronofogdemyndigheten tjänsten och kontrollerar att lämning och hämtning av filer fungerar med systemstödet. Testperioden tar några veckor. Se mer information om tjänsten på följande sidor:
   Skuldutdrag (pdf på Kronofogdemyndighetens webbplats)
   Kom i gång med digitala tjänster (pdf på Kronofogdemyndighetens webbplats)  

 3. Om man själv inte kan eller vill använda sig av den filkommunikation som beskrivits under punkten 2 kan man anlita ett filombud, i praktiken ett personuppgiftsbiträde. Filombudet tillhandahåller då det systemstöd som krävs och agerar som en länk mellan Kronofogdemyndigheten och den upphandlande myndigheten. Kronofogdemyndigheten samarbetar redan idag med vissa kommersiella aktörer som tillhandahåller upphandlingsverktyg. Kontakta leverantören av ditt upphandlingsverktyg för att klargöra om de har möjlighet att agera filombud. I vissa fall hjälper de också till med att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten och löser andra praktiska frågor.

Från kreditupplysningsföretag 

Uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter finns även hos kreditupplysningsföretag. Företagens tjänster skiljer sig åt.

Leverantören ger själv in bevisen eller ger annan behörighet till uppgifterna 

Via Skatteverket kan leverantörer ta fram sina uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter på följande sätt: 

 1. En leverantör kan hämta in bevisen via Skatteverket. Som leverantör loggar du in på Skatteverket ”Mina Sidor” och hämtar under fliken ”Företags-information” en ifylld blankett motsvarande Begäran/Svar Offentliga uppgifter (SKV 4820) och skickar blanketten till en uppdragsgivare, exempelvis en upphandlande myndighet. I det nedladdningsbara beviset finns även uppgift om det finns en skatteskuld. Den uppgiften framgår inte längre av motsvarande pappersblankett som kan rekvireras från Skatteverket. För att komma åt uppgifterna krävs inloggning med e-legitimation.

 2. En leverantör kan, efter inloggning på Skatteverkets ”Mina sidor”, välja tjänsten Skattekonto och via länken ”Fler transaktioner/beställning kontohistorik” själv skriva ut ett skattekontoutdrag för en vald period och vidarebefordra detta till en upphandlande myndighet. 

  Det är också möjligt för en leverantör att beställa ett skattekontoutdrag för en vald period och destinera det exempelvis till en upphandlande myndighet. Skattekontoutdraget skickas då genom Skatteverkets försorg antingen via post till den adress som uppgivits av leverantören eller elektroniskt till den mottagare som är ansluten till Mina meddelanden.

 3. En leverantör kan ge behörighet till någon annan att få elektroniskt tillträde till leverantörens skattekonto på Skatteverkets ”Mina sidor”. Den som fått en sådan behörighet kan då själv ta del av skattkontoinformation och skriva ut kontouppgifterna. Som ombud kan man inte beställa kontohistorik, bara titta och själv skriva ut. 

Leverantörer som är skattskyldiga i andra medlemsstater 

Som upphandlande myndighet kan man inte på förhand veta om man kommer att få anbud från leverantörer som är skattskyldiga i andra medlemsstater. Mot denna bakgrund bör en upphandlande myndighet göra det tydligt i upphandlingsdokumenten att sätten att hämta in bevis skiljer sig åt mellan leverantörer som är skatteskyldiga i Sverige och leverantörer som är skattskyldiga i andra medlemsstater. Av upphandlingsdokumenten bör följande framgå: 

 • att upphandlande myndigheter kommer att hämta in bevis från leverantörer som är skattskyldiga i Sverige direkt från behörig myndighet
 • att en leverantör som är skattskyldig i en annan medlemsstat vanligtvis själv måste ge in bevisen. Om däremot ett utländskt bevis finns tillgängligt direkt, elektroniskt och kostnadsfritt är en svensk upphandlande myndighet skyldig att hämta in beviset själv.