Start

Kontrakt som är undantagna upphandlingslagarna men omfattas av förbud mot tilldelning och fullgörande av offentliga kontrakt

Detta är en detaljerad förteckning över de kontrakt som är undantagna från upphandlingslagarna men som ändå omfattas av förbuden mot tilldelning och fullgörande av offentliga kontrakt. Förteckningen är indelad i fyra tabeller enligt de olika upphandlingslagarna och deras respektive direktiv.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och LOU-direktivet

 
Typ av kontrakt LOU LOU-direktivet
Vissa kontrakt som tilldelas inom försörjningssektorerna 3 kap. 1–2 § Artikel 7
Vissa kontrakt som avser allmänna kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster 3 kap. 6 § Artikel 8
Programmaterial 3 kap. 20 § Artikel 10.b
Skiljemanna- och förlikningstjänster 3 kap. 21 § Artikel 10.c
Vissa juridiska tjänster 3 kap. 22–23 §§ Artikel 10.d
Vissa finansiella tjänster 3 kap. 24 § p. 1–3 Artikel 10.e
Lånetjänster 3 kap. 24 p. 4 § Artikel 10.f
Vissa civilförsvarstjänster och räddningstjänster som tillhandahålls av icke-vinstdrivande organisationer 3 kap. 26 § Artikel 10.h
Kollektivtrafik på järnväg eller tunnelbana 3 kap. 28 § Artikel 10.i
Tjänster som avser politiska kampanjer 3 kap. 27 § Artikel 10.j

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och LUF-direktivet

 
Typ av kontrakt LUF LUF-direktivet
Kontrakt som tilldelas för åter-försäljning eller uthyrning till tredje man 3 kap. 4 § Artikel 18
Skiljemanna- och förlikningstjänster 3 kap. 27 § Artikel 21.b
Vissa juridiska tjänster 3 kap. 28–29 §§ Artikel 21.c
Vissa finansiella tjänster 3 kap. 30 § p. 1–2 Artikel 21.d
Lånetjänster 3 kap. 30 § p. 3 Artikel 21.e
Kollektivtrafik på järnväg eller tunnelbana 3 kap. 33 § Artikel 21.g
Vissa civilförsvarstjänster och räddningstjänster som tillhandahålls av icke-vinstdrivande organisationer 3 kap. 32 § Artikel 21.h
Programmaterial 3 kap. 26 § Artikel 21.i
Kontrakt som tilldelas anknutna företag 3 kap. 19 § Artikel 29
Kontrakt som tilldelas samriskföretag 3 kap. 20–22 §§ Artikel 30

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och LUK-direktivet

 
Typ av kontrakt LUK LUK-direktivet
Tjänstekoncessioner som tilldelas upphandlande organisationer på grundval av en ensamrätt 3 kap. 9 § Artikel 10.1
Tjänstekoncessioner för vissa lufttransporttjänster och koncessioner för kollektivtrafik 3 kap. 10 §  Artikel 10.3
Koncessioner som aktualiserar vissa väsentliga säkerhetsintressen, omfattas av sekretess eller särskilda säkerhetsåtgärder 3 kap. 1–3 §§ Artikel 10.6a
Koncessioner inom ramen för vissa samarbetsprogram 3 kap. 1 § p. 2 Artikel 10.6b
Koncessioner som tilldelats en regering av en annan regering som avser militär utrustning, utrustning av känslig karaktär eller för militära ändamål 3 kap. 1 § p. 3 a–c  Artikel 10.6c
Koncessioner som tilldelats ett tredje land när styrkor är stationerade utanför unionens territorium  3 kap. 1 § p. 4  Artikel 10.6d
Andra koncessioner som är undantagna LUK-direktivet 3 kap. 1 § p. 5 Artikel 10.6e
Tjänstekoncessioner som avser rättigheter till mark eller annan fast egendom, programmaterial, skiljemanna- och förlikningsuppdrag, vissa juridiska tjänster, finansiella tjänster, lån, civilförsvarstjänster, tjänster som avser politiska kampanjer

3 kap. 27 § 

3 kap. 28 § 

3 kap. 29 § 

3 kap. 30–31 § 

3 kap. 32 § 1–3 

3 kap. 32 § 4 

3 kap. 33 § 

3 kap. 34 §

Artikel 10.8
Tjänstekoncessioner för lotteritjänster 3 kap. 35 § Artikel 10.9
Tjänstekoncessioner för verksamheter i tredje land 3 kap. 5 § Artikel 10.10
Vissa kontrakt som avser allmänna kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster 3 kap. 4 § Artikel 11
Tjänstekoncessioner på vattenområdet 3 kap. 11–12 §§ Artikel 12
Koncessioner som tilldelas anknutna företag 3 kap. 21 §  Artikel 13
Koncessioner som tilldelas samriskföretag 3 kap. 24 § Artikel 14

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och LUFS-direktivet

 
Typ av kontrakt LUFS  LUFS-direktivet
Kontrakt som aktualiserar väsentliga säkerhetsintressen 1 kap. 10 § p. 1 Artikel 13.a
Kontrakt som avser underrättelseverksamhet 1 kap. 10 § p. 2
Artikel 13.b
Kontrakt som avser vissa samarbetsprogram 1 kap. 10 § p. 3
Artikel 13.c
Vissa kontrakt som tilldelas ett tredje land när styrkor är stationerade utanför unionen
1 kap. 10 § p. 4 Artikel 13.d
Kontrakt som avser militär eller känslig utrustning
1 kap. 10 § p. 6 led a–c Artikel 13.f
Skiljemanna- och förlikningstjänster
1 kap. 10 § p. 7 Artikel 13.g
Finansiella tjänster 1 kap. 10 § p. 8 Artikel 13.h
Forsknings- och utvecklingstjänster  1 kap. 10 § p. 10  Artikel 13.j