Startsida

Personlig assistans, avlösarservice/ ledsagarservice (LSS) och avlösning/ledsagning (SoL) LOV

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Uppdraget omfattar personer som fått beslut om insats för ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS eller biståndsbeslut om ledsagning och avlösning enligt SoL. Uppdraget omfattar även personer som beviljats biträde till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS samt ickevalsalternativet för personer som är ersättningsberättigade enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. och som inte själva vill eller kan välja hur den personliga assistansen ska anordnas. LSS Den enskilde ska genom insatserna (9 § 1-10 p LSS) tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas och utformas på ett sådant sätt att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. SoL Enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hens möjligheter att leva ett självständigt liv. Leverantören förbinder sig att ge individuellt stöd till den enskilde utifrån omfattning i beviljad insats och uppdrag. Tjänsten omfattar Lidingö stads basansvar för personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB, vilket innebär att staden ska stå beredd att tillhandahålla personlig assistans eller ge ett ekonomiskt stöd så att kunden kan ordna insatsen på annat sätt. En kund som beviljats personlig assistans enligt LSS och har rätt till ersättning enligt SFB har också rätt att själv välja utförare fritt eller vara sin egen utförare. Stöd om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS söks till biståndshandläggare i staden när behovet av assistans för de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Är det stadigvarande behovet större än 20 timmar per vecka söks stödet hos Försäkringskassan och beviljas enligt SFB 51 kap. Assistansersättning.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lidingö stad
Kommun
Lidingö stad
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2023-11-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
OSN/2023:231

Kontaktperson