Startsida

Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Leverantören ska tillhandahålla insatsen boendestöd enligt 4 kap. § 1 SoL till de vuxna brukare som, inom ramen för kommunens valfrihetssystem, valt leverantören. Leverantören ska tillhandahålla insatsen årets alla dagar mellan kl. 07.00-22.00 inom det geografiska området Täby kommun. Insatsen boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka brukarens förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatsen boendestöd kan även omfatta insatser utanför bostaden, exempelvis besök hos myndigheter. Insatsen ska präglas av en hög grad av delaktighet samt värna om brukarens integritet och självbestämmande. Personalen ska göra aktiviteter tillsammans med brukaren så långt det är möjligt. Insatsen ska stödja brukaren i att planera, genomföra samt vara delaktig i vardagssysslor. Insatsen ska utgå ifrån brukarens egna behov och resurser samt bidra till att skapa normalisering i vardagen och möjliggöra ett självständigt liv. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kommunen. Region Stockholm svarar för hälso- och sjukvårdsinsatser samt för förskrivning av individuella hjälpmedel. Delegeringar ingår inte i uppdraget. Leverantören ska ha ett reglerat samarbete med aktuella vårdcentraler. Hjälp med egenvård kan utföras av leverantörens personal först efter skriftligt beslut från legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Resor ingår inte i leverantörens uppdrag.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2022-03-25
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2021/432-72

Kontaktperson