Startsida

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS

Senast uppdaterad: 2022-05-24

Leverantören ska tillhandahålla insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p. lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Insatsen ges till skolungdomar med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS (fr. o m 1 juli det år skolungdomen fyller 13 år). Insatsen enligt detta uppdrag avser att erbjuda tillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under skolans lovdagar och studiedagar. Brukaren ska tas emot i anslutning till skoldagen mellan klockan 07.00 – 18.00. Under skolans lovdagar och studiedagar ska brukaren kunna tas emot under hela dagen mellan klockan 07.00 - 18.00. Verksamheten har möjlighet att stänga ned högst två (2) dagar per år för planering och utbildning. En sådan stängning av verksamheten ska meddelas minst fyra (4) månader i förväg till brukarens förälder/legale företrädare. Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. Brukaren ska ges stöd och stimulans för att möjliggöra utveckling och lärande. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Insatsen omfattar omvårdnad. Med omvårdnad avses individuellt anpassat stöd och hjälp i den dagliga livsföringen som tillgodoser brukarens psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnad ska ges på ett sådant sätt att den stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar mot brukarens aktuella situation. Insatsen ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Insatsen ska möjliggöra för brukaren att umgås med jämnåriga. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kommunen. Regionen svarar för hälso- och sjukvårdsinsatser samt för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Leverantören ska ha ett reglerat samarbete med aktuella vårdcentraler. Delegeringar ingår i uppdraget för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Hjälp med egenvård kan utföras av leverantörens personal först efter skriftligt beslut från legitimerad yrkesutförare inom hälso- och sjukvården. Verksamheten ska vara tillgänglig med allmänna kommunikationer. Leverantören ska möta upp/lämna brukaren vid närmaste hållplats/station vid ankomst och hemgång vid behov. Resor till och från verksamheten ingår inte i leverantörens uppdrag. Brukaren kan av kommunen bli beviljad turbundna resor till och från verksamheten om behov föreligger. Leverantören ansvarar för att möta upp brukaren vid transportfordonet vid ankomst samt följa brukaren till transportfordonet vid hemgång. I uppdraget ingår att leverantören i förekommande fall svarar för resor till utflyttad verksamhet.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2022-05-24
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2022/76-72

Kontaktperson