Startsida

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet LSS/LOV

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Leverantören ska tillhandahålla insatserna ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS till brukare som, inom ramen för kommunens valfrihetssystem, valt leverantören. Leverantören ska tillhandahålla insatserna inom det geografiska området Täby kommun. Insatserna ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Utförandet av brukarens insats får inte påverkas av utbildning, konferens, semester eller sjukdom hos personalen. Insatsen avlösarservice omfattar omvårdnad. I enlighet med kommunens biståndsbeslut omfattar även insatsen ledsagarservice omvårdnad vid behov. Med omvårdnad avses individuellt anpassat stöd och hjälp i den dagliga livsföringen som tillgodoser brukarens psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnad ska ges på ett sådant sätt att den stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar mot brukarens aktuella situation. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kommunen. Regionen svarar för hälso- och sjukvårdsinsatser samt för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Leverantören ska ha ett reglerat samarbete med aktuella vårdcentraler. Delegeringar ingår inte i uppdraget för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Hjälp med egenvård kan utföras av leverantörens personal först efter skriftligt beslut från legitimerad yrkesutförare inom hälso- och sjukvården. Resor ingår inte i leverantörens uppdrag.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt LSS
Startdatum
2022-03-25
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2021/433-72

Kontaktperson