Start

Kvalitetsmässan

  • Event
Datum:
21-23 november
Plats:
Svenska mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan är mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla offentlig sektor. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.

Seminarieprogrammet uppmärksammar nya idéer och goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling, men också aktuell debatt inom samhälle, ekonomi och politik. Vi deltar i år på följande programpunkter:

21 november: Motverka kriminalitet och korruption genom upphandling

Osund konkurrens i upphandling har länge beskrivits som en stor utmaning och i många branscher breder arbetslivskriminaliteten ut sig. Det påverkar förtroendet för hur våra gemensamma skattepengar används och det minskar de seriösa företagens vilja att lämna anbud i upphandlingar. Resultatet blir sämre konkurrens och minskat förtroende för det offentliga. Nya regler ställer krav på att följa både ägarled och underleverantörer. Hur säkrar man upp att man vet vad man köper och vem som står bakom leverantören?

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten

21 november: Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling

Hållbar och innovativ upphandling handlar om att göra medvetna val som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Genom att vara öppen för nya idéer och lösningar kan vi driva fram nya teknologier, affärsmodeller och processer som gör att vi går mot en mer hållbar och livskraftig framtid för oss själva och kommande generationer. På vilket sätt kan offentliga verksamheter få stöd i det arbetet? Ta del av hur man arbetar i Finland följt av ett panelsamtal om hur Sverige bör agera i frågan.

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

22 november: Inköpens betydelse för Sveriges motståndskraft

Sveriges beroende av den globala marknaden har gjort att hyllorna gapar tomma. Hur får vi till en bättre robusthet i våra leveranser och avtal? Hur kan inköp bidra till att höja Sveriges motståndskraft och bygga upp det civila försvaret? Hur tänker de stora beställarna och hur tänker leverantörerna? Det är frågor som tas upp på Upphandlingsmyndighetens seminarium.

Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten

22 november: Hur kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer robust samhälle?

Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är nödvändig, inte bara för klimatet utan också för ekonomin och försörjningstryggheten. Inköp är nyckeln för att ändra offentlig sektors konsumtionsmönster – vad som köps och hur det köps är effektiva verktyg för att genomdriva politiska mål och leverera på omställningen. I seminariet presenteras hur Nederländerna jobbar med frågan. En expertpanel diskuterar vad man kan lära av det holländska exemplet och vad som är på gång i Sverige.

Patrick Amofah, projektledare Upphandlingsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten

Mer om Kvalitetsmässan