Start

Lagstiftning och producentansvar för förpackningar

Det finns både regelverk och vägledningar att följa kring användning av förpackningar. Här ger vi en överblick över vad som gäller kring lagstiftning och producentansvar.

Förpackningar är alla produkter som framställs av material av något slag och som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte ska betraktas som förpackningar. Definitioner för olika förpackningsnivåer utgår från förpackningsdirektivet 94/62/EC och omfattar 

  • Primärförpackning, konsumentförpackningen, den förpackning som innehåller produkten, exempelvis en påse med färska grönsaker.  
  • Sekundärförpackning, gruppförpackningen, används för att förpacka flera primärförpackningar, till exempel en påse eller behållare med flera förpackningar.  
  • Tertiärförpackning, nästa förpackningsnivå, det vill säga transportförpackningen som används för att distribuera sekundärförpackningen på ett lämpligt sätt. Transportförpackningen kan till exempel vara ytteremballage på en lastpall som krymp, svep-och sträckfilmer, eller returenheter som returlåda.  

Lagstiftning kring förpackningar

Förpackningar omfattas av följande lagstiftningar:

Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i EU-lagstiftningspaket om avfall som gynnar en mer cirkulär ekonomi. 

Lagstiftning för material i kontakt med livsmedel

Material i kontakt med livsmedel omfattas av följande lagstiftningar: 

Lagstiftning för medicintekniska produkter

För medicintekniska produkter gäller förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Läs mer om regelverket för medicintekniska produkter på Läkemedelverkets webbplats.

Swedish Medtech summerar de lagar och regler som är viktiga för företag vilka utvecklar och/eller säljer medicinteknik i Sverige. Det är främst lagar som reglerar medicinteknik, miljöfrågor, upphandlingsfrågor och avtalsfrågor.

Lagstiftning inom bygg-och anläggning

Den 1 augusti 2020 ändrades reglerna i plan- och bygglagen om avfall, Bygg- och fastighetssektorns uppkomna mängder av avfall

Kontrollplanen numera ska omfatta inte bara rivningsavfall utan även avfall från andra slags byggåtgärder (till exempel nybyggnad), liksom byggprodukter som kan återanvändas. Ändringarna gjordes till följd av revideringar i EU:s avfallsdirektiv i juli 2018.

De nya reglerna innebär plast som ingår i produkter och förpackningar som används inom byggsektorn behöver sorteras i större omfattning.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall (NFS 2020:8)

Producentansvar för förpackningar

Förpackningar har kort omloppstid. Det är därför viktigt med kunskap om materialinnehåll i förpackningen, till exempel innehåll av farliga ämnen. Förordning (2018:1462) om procentansvar för förpackningar innebär att fyllare, producenter och tillverkare av förpackningar ansvarar för att förpackningar designas och används med en råvara med minimal miljöbelastning.

Regeringen beslutade år 2020 om övergångsbestämmelser för förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar som träder i kraft 1 januari 2022. De nya bestämmelserna innebär bland annat att kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts upp. Krav på att producenter av förpackningar ska registrera sig till Naturvårdsverket gäller från 1 januari 2021. 

Läs mer i Naturvårdsverkets vägledning och information om producentansvaret 

Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) har riktlinjer i för hur förpackningar ska vara utformade för att vara separerbara och återvinningsbara. I deras manual ges också exempel på hur olika förpackningstyper ska utformas utifrån de krav som ställs på förpackningen för att den ska kunna kvalificera sig för den lägre förpackningsavgiften inom producentansvaret.  Dessa är flexibla förpackningar av LDPE samt styva förpackningar av HDPE, PP och PET.

Läs mer i Förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) guide