Start

Masshantering - Bilaga 1 Inspiration för bedömning och prioritering för hantering och användning av massor

Nyckeln till en minskad klimatpåverkan från masshantering är i många fall en lyckad riskbedömning av förorening i markområde eller schaktmassor. Att kunna avgöra och visa när miljö- och hälsorisker är acceptabla är en viktig förutsättning vid användning av schaktmassor eller vid förhindrande av uppkomst av avfall i ett bygg- och anläggningsprojekt. I arbetet med massdispositionsplanen behöver det tidigt vägas in en bedömning av föroreningssituationen i marken inom aktuellt projekt, alternativt föroreningssituationen i aktuella anläggningsmaterial och schaktmassor för att identifiera var acceptabla risker ligger det vill säga vilka schaktmassor kan återanvändas som fyll i arbetsområdet. Detta möjliggör ytterligare optimering av massdispositionsplan och därigenom minskad klimatpåverkan från projektets masshantering.

Baserat på Trafikverkets rapport (publikationsnummer 2019:181, ISBN: 978-91-7725-533-8) kan följande bedömning och prioritering för hantering och användning av massor eftersträvas[i]:

 • Mycket bra hantering:
  • Användning av massor i eller på grund av anläggningen för följande syften:
   • Anläggningen:
    • Konstruktion- och landskapsanpassad utformning av anläggningen inklusive dess fasta anordningar.
    • Begränsad och väl motiverad anpassning av det omgivande landskapet i direkt anslutning till anläggningen.
   • Återställning:
    • Återställning av tillfälligt använda ytor.
   • Skydds- och kompensationsåtgärder:
    • Särskilt utformade miljöer skapas på annan plats.
 • Bra hantering:
  • Användning av massor med tydligt syfte (annat än ovan nämnda):
   • Mervärdesskapande åtgärder:
    • Åtgärder som vidtas utifrån brister eller behov för att stärka värden identifierade i utredningar (exempelvis att motverka buller), projekteringen eller gestaltning av miljöer i vägområde eller liknande.
   • Användning av massor i annat projekt som beställaren har (kan kräva mellanlagring).
   • Användning av massor i projekt av annan verksamhetsutövare:
    • I andra bygg- och anläggningsprojekt.
    • Som sluttäckning av befintlig deponi.

 

Baserat på Trafikverkets rapport(ISBN: 978-91-7725-533-8) bör följande hantering och användning av massor undvikas:

 • Användning av massor i projektet utan syfte, exempelvis:
  • Uppfyllnad anpassad till landskapet i närliggande område
 • Överlåtelse eller bortskaffning av massor på så vis att massorna:
  • Lämnas till mottagningsanläggning eller deponi.

Beställaren ska eftersträva att ta ansvar och vetskap om massornas mottagare och placering.  Möjligheten att kontrollera vart massorna hamnar minskar om de överlåts till entreprenören. Beställarens kontroll minskar risken av att förorenade massor lämnas på platser där de orsakar skador.

För att öka möjligheterna till återanvändning kan olika utformningar på avtalade överlåtelser undersökas. Ägaren av massorna kan undersöka möjligheterna att öka återanvändning av massor genom en överenskommelse med entreprenören om hur överskottsmassor ska användas.  Överenskommelsen kan då främja att användningen enligt ovanstående lista sker och att ägandet övergår först när massorna avlastats på platsen för användning samt att alla transporter bekostas av entreprenören. Det är dock viktigt att undersöka om massornas kvalité utifrån avfallslagstiftningen inte förhindrar eller begränsar den föreslagna lösningen.