Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Tonerpulvrets miljö- och hälsofarlighet

Krav ID
10129:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Tonerpulver ska inte vara klassificerade, varken i bindande EU-gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen):

Klassificering enligt förordning 1272/2008
Faroklass Riskfras
Akut toxicitet (kategorier 1-3) H300, H301, H310, H311, H330, H331
Luftvägs- eller hudsensibilisering  H317, H334
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering STOT SE 1, STOT SE 2 H370, H371
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, STOT RE 1, STOT RE 2 H372, H373
Cancerframkallande, Carc 1A/1B/2 H350, H350i, H351
Mutagen, Muta 1A/1B/2 H340, H341
Reproduktionstoxisk, Repr 1A/1B/2 H360, H361

Farlig för vattenmiljö, akut 1

Farlig för vattenmiljö, kronisk 1/2/3/4

H400

H410, H411, H412, H413

Farlig för ozonskiktet H420, EUH059

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts