Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i förbrukningsmaterial

Krav ID
11344
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

De förbrukningsmaterial som offereras ska uppfylla följande:

Bläck, toner och trumma ska inte innehålla ämnen på kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006) i halter högre än 0,1 viktprocent.

Bläck och toner ska inte innehålla följande avsiktligt tillsatta ämnen1:

  • Kvicksilver
  • Kadmium
  • Bly
  • Nickel
  • Krom VI-föreningar
  • Azo-färgämnen/pigment som kan avge cancerogena aromatiska aminer listade i Förordning (EG) nr 1907/2006, Annex XVII, Appendix 8.

Trumman ska inte innehålla följande avsiktligt tillsatta ämnen1:

  • Selen
  • Bly
  • Kvicksilver
  • Kadmium

Undantag: Högmolekylära nickelkomplex som används som färgämnen.

Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 viktprocent. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts