Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)

Krav ID
11328:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska säkerställa att tillverkaren av produkten (varumärkesägare) har implementerat rutiner, modell eller bedömningssystem eller liknande för substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen. Leverantören ska även ha egna dokumenterade rutiner för hur detta ska ske gentemot beställaren.

Rutinerna, eller liknande, ska vara dokumenterade och tillämpas under hela avtalstiden. De ska minst inkludera de 5 stegen i den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA:s) modell för kemikaliesubstitution1:

  1. Identifiera oönskade ämnen 
  2. Leta efter alternativ
  3. Bedöm, jämför och välj
  4. Testa, inför och förbättra
  5. Informera distributionskedjan

På begäran av den upphandlande organisationen ska leverantören inom [tre veckor/annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] från det att begäran mottogs, presentera rutinerna eller liknande och hur dessa är implementerade när det gäller produkterna som omfattas av avtalet.

1https://echa.europa.eu/sv/how-to-substitute

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts