Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenad

Krav ID
11489
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804. 

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar under projekteringen.
 • Genomföra aktiviteter och ställningstaganden under produktionen (byggfasen) för att minska negativ klimatpåverkan av genomförande av projektet.
 • Val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen ska göras så att skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Samordning ska ske med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projektet (modulerna A1 till och med A5). Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 1: 2020-12-07, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med eventuella sido- och underkonsulter, underentreprenörer och materialleverantörer för att informera om målsättningar för att minska klimatpåverkan från projektet. Beställaren ska kallas för att kunna vara närvarande vid sådana möten.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och entreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar (så som relationshandlingar och andra styrande handlingar) vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive projekt ska i slutberäkningen vara minst 25% lägre än beräknad BU-lösning för projektet eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (för modul A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 1: 2020-12-07, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenad

Krav ID
11489
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804. 

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar under projekteringen.
 • Genomföra aktiviteter och ställningstaganden under produktionen (byggfasen) för att minska negativ klimatpåverkan av genomförande av projektet.
 • Val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen ska göras så att skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Samordning ska ske med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projektet (modulerna A1 till och med A5). Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med eventuella sido- och underkonsulter, underentreprenörer och materialleverantörer för att informera om målsättningar för att minska klimatpåverkan från projektet. Beställaren ska kallas för att kunna vara närvarande vid sådana möten.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och entreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar (så som relationshandlingar och andra styrande handlingar) vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive projekt ska i slutberäkningen vara minst 40% lägre än beräknad BU-lösning för projektet eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (för modul A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenad

Krav ID
11489
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804. 

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar under projekteringen.
 • Genomföra aktiviteter och ställningstaganden under produktionen (byggfasen) för att minska negativ klimatpåverkan av genomförande av projektet.
 • Val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen ska göras så att skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Samordning ska ske med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projektet (modulerna A1 till och med A5). Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med eventuella sido- och underkonsulter, underentreprenörer och materialleverantörer för att informera om målsättningar för att minska klimatpåverkan från projektet. Beställaren ska kallas för att kunna vara närvarande vid sådana möten.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och entreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar (så som relationshandlingar och andra styrande handlingar) vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive projekt ska i slutberäkningen vara minst 10% lägre än beräknad BU-lösning för projektet eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (för modul A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.