Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Dokumentation av drift och underhållsinstruktioner

Krav ID
10559
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Entreprenören ska senast vid slutbesiktningen till förvaltningsorganisationen över-lämna uppdaterade och aktuella drifts- och underhållsinstruktioner för fastigheten.

Informationen ska minst innehålla följande

•-   Miljöanpassad skötselplan för grönytor på tomten

•-   Skötselinstruktioner för energieffektiv drift

•-   Skötsel av filter för bibehållande av ventilationseffektivitet

•-   Information om sortering/ hantering av hushållens avfall

•-   Instruktioner för omhänder-tagande av farligt avfall

•-   Skötselinstruktioner för att upprätthålla byggnadens beständighet.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts