Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Läckagesökning och provning

Krav ID
10986:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSC.11 Kontroll av hus.
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Läckagesökning och kontroll".)

Läckagesökning skall genomföras när tätskikt är fixerat och inga ytterligare håltagningar skall göras i det lufttätande skiktet. Hela byggnaden (och alla byggnader) skall provtryckas.

OCH
AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Denna kod liksom överordnade koder och rubriker i AMA innehåller vissa krav kring kontroll av lufttäthet, de måste samordnas med nedanstående text, nedanstående som inte framgår av YTC.111 måste läggas till.)
OCH
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Lufttäthetsplan".)


Läckagesökning skall genomföras när tätskikt är fixerat och inga ytterligare håltagningar skall göras i det lufttätande skiktet.

Läckagesökning ska ske med värmekamera, rökflaska, lufthastighetsgivare eller likvärda verktyg. Läckagesökningen skall dokumentera att inga lokala läckage kan medföra framtida olägenheter på grund av luftläckagets placering och omfattning. Förbättringsmöjligheter ska utredas och åtgärder vidtas.

Verifierande mätningar med provtryckning ska göras när klimatskärmen är färdigställd. Uppmätt läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll.

Hela byggnaden (och alla byggnader) skall provtryckas. För större byggnader (mer än 5000 m2, A temp) kan provtryckning sektioneras efter brandcellsgränser. Dock ska alla delar provtryckas.
Mätning ska i övrigt ske enligt SS-EN 13829.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Läckagesökning och kontroll.")

Resultat av läckagesökning, förbättringsåtgärder och verifierande provtryckning ska redovisas genom protokoll och rapport till beställaren, minst två veckor före slutbesiktningen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts