Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Isolering av kanaler, nybyggnad

Krav ID
10993:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: 
AMA VVS & kyl 19 
57 Luftbehandlingssystem 
RBA Sammansatt termisk isolering av installationer 
RBI Termisk isolering av ventilationskanal 
Ventilationskanaler, för luft eller annan gas, i byggnaden ska isoleras. 
Isolering av ventilationskanaler ska uppfylla nedanstående om inte brandskyddsföreskrifter och/eller krav på ljudisolering ställer högre krav, i sådana fall gäller de högre kraven. 
Kraven på byggnadens värmeförlusttal och energiberäkningarna ska styra behovet av isolering av kanaler. Medför kraven i denna punkt bättre isolering än övriga krav så gäller de högsta kraven.
Isolering av kanaler för luftbehandlingsinstallationer ska minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för luftbehandlingsinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk.
I projekteringen ska utrymme för installatörer och montörer beaktas så att monteringen och annat arbete för att uppfylla projekterade lösningar kan genomföras med rimligt handhavande. För detta ska standarden SS 91 03 10 Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler eller likvärdig standard användas.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts