Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenad

Krav ID
11221:2
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

[OBS! Till Upphandlaren: För AMA-rubricering, var god läs under fliken Tillämpning!]

Byggnadens värmeförlusttal (VFT) ska bli högst 14 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg till VFT-talet (Information till Upphandlaren)

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 = DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde (qmedel) än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkningar

  • Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet.
  • Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet.
  • Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR29, BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd [2016:12] om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) eller senare versioner. Beräkningar av ventilationsförluster ska därefter följa SS-EN 16798-7:2017 (Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 7: Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration [Moduler M5-5]) eller likvärd metod.
  • Beräkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens excelfil för redovisning, Energihjälpen, vilken bifogas. Energihjälpen har en flik avsedd för uppföljning av krav på värmeförlusttal.

Handlingar

System- och bygghandlingar ska innehålla den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3. Bygghandlingarna ska inkludera anvisningar för hur väsentliga indata till VFT-beräkningen kan verifieras genom mätning och hur mätningarna kan loggas. Exempelvis mätning och loggning av luftflöden och verkningsgrad för ventilationsaggregat under vinterdriftfall. Uppdaterade och aktuella energiberäkningar ska bifogas aktuella handlingar. Beräkningar ska också sammanfattas och redovisas i beställarens excelfil för redovisning ”Energihjälpen”, vilken bifogas. Energihjälpen har en flik avsedd för uppföljning av krav på värmeförlusttal. Avser uppdraget totalentreprenad ska uppdaterade och aktuella energiberäkningar även bifogas aktuella relationshandlingar.

Verifiering vid totalentreprenad [OBS! Til Upphandlaren: Ta bort denna rubrik och medföljande text om endast projektering ska upphandlas!]

Byggnadens energianvändning ska mätas och beräknas på byggnad när den är uppförd, driftsatt och används. Resultatet ska sammanfattas och redovisas i beställarens redovisningsmall Energihjälpen. Energihjälpen har en flik avsedd för beräkning och uppföljning av värmeförlusttal. Byggnadens värmeförlusttal ska verifieras genom mätvärden och beräkningar. Mätvärden som ska användas för verifiering är energi (både ”köpt” och ”gratis”) för värme samt för tappvarmvatten. Mätvärden i övrigt ska samlas in, omfatta och följa ”Anvisning för mätverifiering baserat på uppmätt effektsignatur” version 2022-06-20 av FEBY. På basis av mätningarna ska byggnadens effektsignatur beräknas. Utifrån effektsignaturen ska värmeförlusttalet beräknas. Beräkningar ska genomföras enligt ”Anvisning för mätverifiering baserat på uppmätt effektsignatur” version 2022-06-20 av FEBY samt genom användning av Energihjälpens flik avsedd för beräkning och uppföljning av värmeförlusttal. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts