Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivning

Krav ID
11301
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Konsulten ska vara beställarens fuktsakkunnige och i sitt uppdrag agera som beställarens ombud avseende fuktsäkerhetsaspekter.

Uppdraget som avser att fuktsakkunnige ska:

  • vara beställarens fuktsakkunnige för de projekt beställaren specificerar i aktuellt upphandlingsdokument/i avropsunderlag under ramavtalet, under hela den uppdragstid beställaren specificerat för respektive projekt.
  • utföra fuktinventering enligt ByggaF:s: ”Fuktinventering i befintlig byggnad” och sammanställa resultat och dokumentation enligt Bygga F:s riktlinjer.
  • i övrigt följa upp de krav och villkor som ställts på aktuellt projekt/objekt avseende fuktsäkerhet.
  • ta fram förslag till åtgärder vid krav-avvikelser.
  • Fuktsakkunnige ska delta på [ SPECIFICERA ANTAL MÖTEN OCH TIMMAR]
  • DENNA PUNKT ANVÄNDS ENDAST VID UPPHANLDING AV RAMAVTAL:
    Antal möten fuktsakkunnige ska delta och hålla i specificeras inför respektive uppdrag i underlag till avropet.

ByggaF:s: ”Fuktinventering i befintlig byggnad” bifogas detta upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) som dokument, var god se bilaga _____________, under rubrik ________________ .

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts