Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av materialval

Krav ID
10941:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.332 Projekteringsmöten
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen.

Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation om Loggbokens delar, minst omfattande:

  • Avvikelser från beställarkraven.

  • Information om eventuella miljö- och hälsofarliga material, varor eller produkter.

  • Skötselinstruktioner för material.

Information ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats och ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.

AMA AF 12
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöprogram
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)


Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter och planen för överlämning av information om materialval så kommer Beställaren att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen. Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

AMA AF 12
AFD.224 Entreprenören kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska Entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av materialval

Krav ID
10941:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska följa beställarens system med rutiner för hantering av och stöd för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat systemet).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i systemet.

Systemet omfattar rutiner för hur beställarens krav på material, varor och kemiska produkter ska hanteras.

Systemet omfattar även en loggbok för materialhanteringen och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

Systemet innehåller en plan för hur beställarens krav ska omsättas i produktionen och beskriver även aktiviteter för överlämningen från entreprenören till beställaren.

En utförligare beskrivning av systemet bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat systemet ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Systemet för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av materialval

Krav ID
10941:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH
AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Skriv in nedanstående text.)

Entreprenören ska använda beställarens upprättade loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan kallat loggboken).

Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i loggboken.

Loggboken styr dokumentation av val och hanteringen av material, varor och kemiska produkter och dokumentation av CE-märkta byggprodukter.

En utförligare beskrivning av loggboken bifogas förfrågningsunderlaget. (Varje bilaga anges under rubrik AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken ställer upp.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Skriv in nedanstående text.)

Anbudets beräkning av timmar och kostnader med mera ska utgå ifrån de förutsättningar för uppdraget som bland annat Loggboken för material, varor och kemiska produkter ställer upp. Anbudet ska klargöra att entreprenören kommer att använda loggboken.