Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plan inför överlämning, information om materialval

Krav ID
10942:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
OCH

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text .)
 

Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen.

Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation om Loggbokens delar, minst omfattande:

  • Avvikelser från beställarkraven.

  • Information om eventuella miljö- och hälsofarliga material, varor eller produkter.

  • Skötselinstruktioner för material. 

Information ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats och ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

Planen ska vara färdigställd innan produktionen påbörjas.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts