Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

LCC - beräkning av livscykelkostnad (diskmaskin)

Krav ID
10050:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Vid anbudsutvärderingen kommer anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet att bedömas genom en livscykelkostnadsanalys.

[Den upphandlande organisationen] kommer vid utvärderingen att använda sig av bifogat LCC-verktyg.

Förutsättningar

Följande förutsättningar gäller för diskmaskiner:

Förutsättningar Fält som ska fyllas i av upphandlande organisation
Antal enheter (st) som ska upphandlas  
Antal år kalkylen omfattar (användningsår per enhet)   
Kalkylränta/diskonteringsränta (%)  
Elpris (kr/kWh)  
Kallvattenpris (kr/m3)  
Enhetens storlek (kuvert och/eller bredd)  

Information från leverantören

Leverantören ska lämna information om anskaffnings- och energikostnad. Denna information kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet.

Information om anskaffnings- och energikostnad Fält som ska fyllas i av leverantören
Inköpspris (kr) inkl. kostnad för leverans per diskmaskin  
Årlig energianvändning per enhet (kWh/år) beräknad enligt EU förordning om energimärkning som gäller för vitvaran vid sista anbudsdag  
Årlig vattenanvändning per enhet (liter/år) beräknad enligt gällande EU förordning om energimärkning som gäller för produkten vid sista anbudsdag  

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts