Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Krav ID
11445:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska vid [ramavtalets/kontraktets] start deklarera förekomsten av de ämnen som finns med i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och som förekommer i en koncentration över 0,1 viktprocent (1000 mg/kg) per ämne i levererad utrustning och eventuella tillbehör som medföljer utrustningen. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara1.

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under [ramavtalstiden/kontraktstiden] och dessa ämnen förekommer i upphandlade produkter över det angivna gränsvärdet, ansvarar leverantören för att skriftligen meddela beställaren om ändringen. Leverantören ska även på begäran kunna redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

 

1Viktprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del. Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts