Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav

Krav ID
10928:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav".)

Entreprenören ska genomföra en sårbarhetsanalys avseende beställarens miljö- och energikrav.

Sårbarhetsanalysen ska identifiera de risker som kan finnas i projektet och för objektet. Risker som kan innebära att beställarens miljö- och energikrav inte kan uppfyllas.

Syftet med sårbarhetsanalysen är att undanröja identifierade risker som kan hindra att beställarens miljö- och energikrav inte nås.

Med risker menas exempelvis brister avseende:

 • samordning mellan olika yrkesgrupper i projekteringen,
 • byggnadens projekterade volym och formfaktor,
 • kvalitetskritiska byggdelar såsom lufttäthetsskikt och diffusionsbromsar samt köldbryggor,
 • hur montering, exempelvis av elektriska installationer, kan påverka täthetsskickt,
 • utrymme för isolering och tätning, 
 • infästning av fönster och dörrar,
 • täthet och isolering mellan utrymmen med olika klimat- och komfortkrav,
 • samordning mellan olika aktörer i byggprocessen, exempelvis byggare och installatörer,
 • fuktsäkerhet och materialhantering under produktion,
 • logistik och byggplatshantering av byggmaterial och produkter,
 • instruktioner av arbetsmoment, tid och resurser för styrning och ledning,
 • resurser för kvalitetskontroll och uppföljning, t ex täthetsprovning, fuktkontroll och funktionskontroll,
 • hur suboptimering kan undvikas vid samordnad funktionsprovning av tekniska system
 • tidspress, målkonflikter, kostnadspress och annan resursbrist.

Risker ska identifieras med var och när, i uppdraget, som dessa kan uppträda. I analysen ingår att minimera de identifierade riskerna. En ny analys ska göras för att påvisa att och hur riskerna har minimerats. För risker som tidspress, målkonflikter och kostnadspress och annan resursbrist så ska förslag på hantering tas fram. Förslagen ska tids- och kostnadsuppskattas och samråd ska ske med beställaren om hantering.

Beställarens ska informeras om sårbarhetsanalysens:

 • Identifierade risker,
 • hur riskerna har minimerats,
 • identifierade målkonflikter och eventuella resursbrister och vad de kan leda till,
 • föreslagna åtgärder för hantering av ovan, samt
 • kostnadsbedömningar. 
 • Entreprenören ska informera beställaren specifikt, om denne, på grund av de föreslagna åtgärderna, behöver ta beslut som rör hantering av målkonflikter eller övergripande kostnader.  

Sårbarhetsanalysen ska sammanställas i en rapport som överlämnas till beställaren senast ____ (datum) // före det att miljö- och kvalitetsplanen fastställs.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav".)

Beställarens ska informeras om sårbarhetsanalysens:

 • Identifierade risker,
 • hur riskerna har minimerats,
 • identifierade målkonflikter och eventuella resursbrister och vad de kan leda till,
 • föreslagna åtgärder för hantering av ovan, samt
 • kostnadsbedömningar. 
 • Entreprenören ska informera beställaren specifikt, om denne, på grund av de föreslagna åtgärderna, behöver ta beslut som rör hantering av målkonflikter eller övergripande kostnader.  

Sårbarhetsanalysen ska sammanställas i en rapport som överlämnas till beställaren senast ____ (datum) // före det att miljö- och kvalitetsplanen fastställs.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts