Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Objektsanpassad miljöplan

Krav ID
10929:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)
OCH
AMA Hus 14 (YSL),
YSL Miljödokumentation för hus
(Krav på den objektsanpassade miljöplanen ställs också under denna rubrik, ange när planen senast ska redovisas, sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)

Entreprenören ska utarbeta en objektsanpassad miljöplan.

Beställarens miljöprogram eller krav som berör miljö, hälsa och energi (samt andra krav som följer av dem) inklusive krav som berör miljö, hälsa och energi och som har AMA-rubricering, ska utgöra grunden för arbetet. Planen ska utformas på sådant vis att nämnda krav får avsedd effekt och därför beskriva vilka aktiviteter som behövs för att uppnå kraven.

Entreprenören ska också arbeta in planer för ansvar, provning och kontroll av nämnda krav, i byggprojektets objektsanpassade miljöplan.

När aktiviteter och krav i planen ska nås, ska vara tidsatt och ansvariga personer ska anges.

Den objektsanpassade miljöplanen ska därutöver, i sin helhet eller i relevanta delar, ingå i de handlingar som styr kommande skeden i byggprocessen (så som olika projekteringsanvisningar, systemhandlingar, bygghandlingar). Den justerade objektsanpassade miljöplanen ska ingå i relationshandlingarna som information, vid överlämnandet till beställaren.

Planen ska redovisas för beställaren senast ______ (datum).

Beställaren äger att godkänna planen.

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)

Den objektsanpassade miljöplanen, inkluderande plan för ansvar, provning och kontroll ska redovisas för beställaren senast ______ (datum). Beställaren äger att godkänna planen.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts