Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Objektsanpassad miljöinformation

Krav ID
10931:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenör under entreprenadtiden AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik  "Objektsanpassad miljöinformation".)

Entreprenören ska se till att de som utför praktiskt arbete i produktionen med installationer och byggnadsdelar och materialhantering erhåller objektsanpassad miljöinformation.

Informationen ska omfatta upplysningar om de miljö- och energikrav som byggnaden ska uppnå, och vad dessa innebär för produktionen.

Informationen ska ges till de som utför praktiskt arbete i produktionen med installationer och byggnadsdelar och materialhantering etcetera. Informationen ska vara anpassad till respektive yrkeskategori och de moment dessa ka utföra.

En plan för objektsanpassad miljöinformation ska därför upprättas. Denna ska:

Fastställa datum för respektive informationsinsats

Specificera vilka yrkeskategorier som berörs av vilken information

Övergripande redogöra för innehållet i respektive information till respektive yrkeskategori beroende på deras insatser i berörda byggprojekt

Föreslå hur deltagare kan visa att de tillgodogjort sig innehållet

Ange vem som genomför informationsinsatserna. Personer ska anges med namn, befattning och kontaktuppgifter. De som genomför informationen ska ha sakkunskap om innehållet i informationen.

Informationen ska omfatta cirka __ timmar per befattning. Ersättning för tiden beräknas med kronor per timme. Ersättning beräknas på faktiskt deltagande och använd tid.

Beställaren äger att godkänna informationsplanen.

Informationsplanen ska genomföras.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenör under entreprenadtiden.
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöinformation".)

Informationsplanen för objektsanpassad miljöinformation ska delges beställaren för godkännande.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts