Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokaler

Krav ID
11046:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbuds form och innehåll
(Under AFB.31 ställs krav på vad anbudet ska innehålla. Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav".)

Anbudet ska innehålla ett förslag till hur ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven kan utformas. (Kallas fortsättningsvis ett System för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.)

Ett sådant system kan baseras på SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen och baseras på SVEBY:s stödjande dokument, eller annat system med likvärdigt innehåll avseende för entreprenaden relevanta delar.

Anbudet ska i sitt förslag på det objektanpassade systemet, preliminärt föreslå:

 • vilka energiaspekter som ska tas upp i planen
 • typer av beräkningar och hur dessa kvalitetssäkras,
 • hur platsspecifik och schabloniserad indata kvalitetssäkras 
 • när sårbarhetsanalyser ska genomföras, 
 • provning och kontroller under samtliga byggskeden.
 • rutiner för uppföljningen
 • hur entreprenören säkerställer injustering av tekniska system mot projekterade värden
 • vilka funktioner som är ansvarig för dessa respektive delar
 • rutiner för dokumentation av drifts- och skötselinstruktioner
 • övergripande drag i driftstrategier
 • vilka aspekter och tekniska system som kan behöva tas upp i en
 • kunskapsöverföring till driftorganisationen

Om Entreprenören tilldelas kontrakt så ska denne utveckla sitt förslag till ett objektsanpassat system för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts