Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

System för uppföljning av energikrav, lokaler

Krav ID
11061:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till förfrågningsunderlaget eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan.
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)
OCH
AFD.332 Projekteringsmöten
(Sätt in första stycket nedan under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav".)

Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven. (Fortsättningsvis kallat ett System för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion.)

Beställaren beräknar att avsätta __ totalt timmar för __ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar systemet. Beställaren äger rätt godkänna systemet.

Ett sådant system kan baseras på SVEBY: s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen och baseras på SVEBY: s stödjande dokument, eller annat system med likvärdigt innehåll avseende för entreprenaden relevanta delar.

Systemet ska omfatta de energiaspekter i som finns i alla planer (exempelvis kvalitetsplan, miljöplan och energiplan) och beställarens krav avseende energiaspekter.

Systemet ska innehålla och beskriva aktiviteter under samtliga byggskeden. Följande aktiviteter ska minst omfattas: 

 • kvalitetssäkring av platsspecifik och schabloniserad indata 

 • beräkningar,

 • kvalitetssäkring av beräkningar 

 • sårbarhetsanalyser

 • rutiner för förbesiktningar

 • provning och kontroller samt 

 • avvikelsehantering

 • entreprenören säkerställer injustering av tekniska system mot projekterade värden

 • samordnad funktionsprovning av tekniska system

 • rutiner för uppföljning, dessa ska minst specificera vilka aktiviteter som krävs och vilka kontroller och vilken dokumentation som krävs för uppföljningen samt vem som är ansvarig för dessa respektive delar.

 • rutiner för dokumentation av drifts- och skötselinstruktioner samt 

 • upprättande av driftstrategier för driftoptimering 

 • rutiner för ovanstående punkter hålls uppdaterade under projektering och produktion

 • rutiner som säkerställer att informations- och utbildningsplanen hålls uppdaterad under projektering och produktion

Systemet ska även innehålla och beskriva aktiviteter för överlämningen. Systemet ska innehålla en informations- och utbildningsplan för överlämning. Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation, om:

 • injustering av tekniska system

 • drift, övervakning och styrning av tekniska system

 • drifts- och skötselinstruktioner

 • löpande dokumentation

 • upprättade driftstrategier för driftoptimering

Information och undervisning ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats. Kunskapsöverföringen ska innehålla moment med praktiska övningar. Undervisning ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i kunskapsöverföringen och för de olika momenten. Beställaren beräknar att avsätta __ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för kunskapsöverföringen.

Det godkända Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion ska användas under projektering och produktion.

AMA AF 12
AFD.36 Beställarens kontroll.
(Här anges vilken kontroll beställaren vill utöva, sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "System för uppföljning av energikrav.")

Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven. (Fortsättningsvis kallat ett System för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion.) Beställaren äger rätt godkänna systemet. Beställaren äger rätt att genom inspektioner se att projekteringsarbete och produktion följer systemets rutiner och aktiviteter och dokumentationskrav.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts