Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Kompetens för kontroll av material- och avfallskrav

Krav ID
11506
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Den eller de som följer upp eller kontrollerar beställarens krav avseende resurs- och avfallshantering samt materialinventering i projektet, ska ha kompetens och erfarenhet inom avfallssamordning och materialinventering. 

Kravet på kompetens ska uppnås av den person eller gemensamt av de som genomför uppdraget. Kunskap och erfarenhet ska finnas inom:

  • relevant avfallslagstiftning och miljöbalken
  • hantering av farligt avfall och källsortering av avfallsfraktioner
  • befintliga relevanta återanvändnings- och återvinningssystem.
  • Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (September 2021), eller likvärdigt material.

Kompetens om avfallssamordning

Den eller de personer som utför uppdraget ska tillsammans uppfylla följande kompetenskrav avseende avfallssamordning: 

  • dokumenterad genomförd och godkänd utbildning motsvarande minst en endagskurs som inkluderar ovanstående punkter, samt minst ett (1) års relevant arbetslivserfarenhet om minst två (2) genomförda projekt som omfattar ansvar som avfallsamordnare, biträdande avfallssamordnare, eller likvärdigt till exempel miljösamordnare. 
  • minst två (2) års relevant arbetslivserfarenhet som omfattar ansvar som avfallsamordnare i tre (3) projekt eller likvärdigt. 

 

Kompetens om materialinventering

Den eller de personer som utför uppdraget ska tillsammans också uppfylla någon av följande kompetenskrav avseende materialinventering:

  • Certifierad materialinventerare enligt Sveriges fastighetsägareförbunds krav på grundcertifikat för Certifiering av miljöinventerare-fastigheter, eller likvärdigt. 
  • Utbildning motsvarande de ämnesvisa kunskapskraven avseende miljöinventering i grundcertifikat för certifiering av miljöinventerare-fastigheter (se Bilaga 1), samt minst två (2) års relevant arbetslivserfarenhet som omfattar materialinventering från minst 2 byggprojekt. Projekten anges med referenser och inte vara äldre än fem (5) år. 
  • Dokumenterad erfarenhet av materialinventering av minst fem (5) objekt under överinseende och handledning av en erfaren materialinventerare Projekten anges med referenser och utförda under de senaste 5 år. Handledande materialinventerare ska inneha grundcertifikat för certifiering av miljöinventerare-fastigheter, eller ha motsvarande utbildning eller ha minst tre (3) års relevant arbetslivserfarenhet som omfattar materialinventering från byggprojekt eller byggproduktionsarbetsplats. Handledaren ska anges med kontaktuppgifter.

Anbudet ska även redovisa anlitade personers kännedom avseende Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (September 2021) eller likvärdigt material samt till exempel om riktlinjerna har tillämpats av de anlitade personerna, eller om finns tidigare erfarenhet från uppföljning av motsvarande ställda krav i byggprojekt.

Vid byte av person under kontraktstiden ska ersättaren uppfylla motsvarande kunskaps- och erfarenhetskrav och beställaren ska meddelas.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts