Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Miljöronder vid utförandeentreprenader

Krav ID
10920:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik Miljöronder.)

Entreprenören ska genomföra miljöronder.

Entreprenören ska utifrån den objektsanpassade miljöplanen i bygghandlingen upprätta en plan för miljöronderna. Miljöronder ska bland annat ta upp hur risker identifierade i beställarens sårbarhetsanalys, aktiviteter och mål i den objektsanpassade miljöplanen hanteras.

Planen ska beskriva vilka områden (risker, materialhantering, vatten, buller med mera) som behandlas i ronden och hur ofta ronder genomförs och vilka som ska delta i ronderna.

Planen tas fram i samråd med beställaren.

Planen ska vara fastställd innan byggstart får ske.

Miljöronder ska dokumenteras i protokoll. Beställaren för protokoll. Entreprenören justerar protokoll. Justerat protokoll ska vara beställaren åter till handa senast __ (tre) dagar efter att protokollet ankommit entreprenören.


AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Att beställaren ska ha protokollen anges under denna rubrik. Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Miljöronder".)

Miljöronder dokumenteras i protokoll. Justerat protokoll ska vara beställaren åter till handa senast __ (tre) dagar efter att protokollet ankommit entreprenören

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts