Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenader

Krav ID
11315
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Beställarens krav på inneklimat är inarbetade i bygghandlingarna, mät- och kontrollplaner och övriga handlingar för säkerställande av inneklimatets kvalitet. Entreprenören ska genomföra projekteringen med sedvanlig sakkunskap och med fackmässigt utförande.

För att säkerställa sakkunskap och fackmässigt utförande ska entreprenören utse en person med ansvar och mandat som sakkunnig installationssamordnare för projektet. Den sakkunnige installationssamordnaren ska utses i samråd med beställaren.

I bygghandlingarna, mät- och kontrollplaner och övriga handlingar för säkerställande av inneklimatets kvalitet anges vad som krävs för att säkerställa inneklimatets kvalitet och vad sakkunnige installationssamordnaren ska säkerställa.

Entreprenörens sakkunnige installationssamordnare ska I övrigt:

 1. Säkerställa att kraven på inneklimat blir möjliga att uppnå genom att löpande kvalitetsgranska entreprenadens genomförande ur inneklimatets perspektiv.
 2. Följa fastställda rutiner och tidpunkter för löpande kvalitetsgranskning samt löpande återkoppling till beställaren av hur entreprenaden fortskrider. Då ska faktorer som påverkar inneklimatet tas upp, (som minst ska) punkterna i listan nedan avhandlas.
 3. Medverka vid samordnad funktionsprovning tillsammans med samtliga beröra underentreprenörer, dels innan slutbesiktning, dels under garantitiden.
 4. Resultat av kvalitetskontroller och uppföljningar ska vara dokumenterat i protokoll och skriftlig sammanfattande rapport. Rapport ska innehålla en tydlig slutsats som klargör huruvida kraven på inneklimatets kvalitet är uppfyllda eller ej. Dokumentationen ska ingå i relationshandlingarna.

Löpande kvalitetsgranskning och säkerställande och löpande återkoppling ska som minst behandla och dokumentera följande moment:

 • gränsdragningar (mellan bygg, el, VVS, styr- och regler, samt andra fackområden som påverkar inneklimatfrågor). Säkerställ hantering av saker som hamnar i luckor eller överlapp i ansvarsområden.
 • tidplaner
 • kontrollprogram – säkerställ att egenkontroller genomförs och dokumenteras, granska att nödväniga justeringar genomförs. 
 • injusteringar – säkerställ att, och kvalitetsgranska hur de genomförs
 • samordnad funktionsprovning före slutbesiktningen av funktionssamband och projekterade värden, speciellt avseende vätske- och luftflöden, temperaturer, fläkteleffekter etcetera.
 • Uppföljning av resultat och säkerställ att identifierade behövliga åtgärder efter samordnad funktionsbeskrivning åtgärdas.
 • Förbesiktningar
 • Uppföljning av resultat av förbesiktning och säkerställ att identifierade behövliga åtgärder efter genomförs.
 • slutbesiktning
 • drift- och underhållsdokumentation – kvalitetsgranska och säkerställ att dokumentationen följer beställarens krav
 • överlämnande till driftorganisation – kvalitetsgranska och säkerställ att överlämning följer dokumenterade krav-
 • samordnad belastnings- och årstidsberoende funktionsprovning vid normal verksamhet mellan slutbesiktning och garantibesiktning.
 • Uppföljning av resultat och av identifierade behövliga åtgärder efter samordnad belastnings- och årstidsberoende funktionsbeskrivning.

Kontroller ska utföras för att verifiera att beställarens krav på inneklimatets kvalitet kan uppfyllas under givna förutsättningar. Mätresultat ska jämföras med de krav och förutsättningar som har dokumenterats i programhandlingen för inneklimat.

Kontroller i form av mätningar ska utföras så att det går att verifiera funktioner vid samtliga driftfall som kan förutses beroende på varierande verksamhet, årstid och väderlek.

Kontrollerna ska också verifiera att lösningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan funktionskontrolleras och övervakas samt att lösningen, (det vill säga bland annat att ventilationssystem, filter och installationer,) kan rensas/rengöras och skötas i övrigt.

Genomförande och resultat av kontroller ska dokumenteras genom protokoll. Det ska göras en skriftlig sammanfattande rapport till beställaren. Rapporten ska innehålla en tydlig slutsats som klargör om och i vilken utsträckning kraven på inneklimatets kvalitet är uppfyllda eller ej. Dokumentationen ska ingå i relationshandlingarna.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts