Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan – totalentreprenad

Krav ID
11497
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Entreprenören ska arbeta för att minska klimatpåverkan av grundläggningen och masshanteringen.

 

Entreprenören ska arbeta fram en massdispositionsplan. I arbetet med massdispositionsplanen ska följande prioriteringar vara styrande:

 • Transportarbetet ska minimeras.
 • Minska klimatpåverkan av bränsleanvändning, exempelvis vid val av bränsle, val av fordon och maskiner samt minimering av tomgångskörning.
 • Användning av ny råvara ska undvikas i arbetsområdet och i hela projektet
 • Återanvändning och återvinning av massor ska eftersträvas.
 • Återanvändning och återvinning av massor ska ske så lokalt som möjligt.
 • Deponering av massor ska minimeras.
 • Vid val av platser för masshantering ska sådana platser väljas som ger minst inverkan på naturmiljön.

 

Entreprenören ska vid nedan angivna tillfällen visa beställaren vilka åtgärder som vidtagits i massdispositionsplanen för att efterleva de ovan nämnda prioriteringarna.

Massdispositionsplanen ska godkännas av beställaren innan leverans av projektering sker.

Planen ska justeras och åter godkännas av beställaren innan schaktning påbörjas. Planen ska därutöver justeras ytterligare vid uppdaterat underlag om massornas mängder och när entreprenören har ökad kunskap på detaljnivå kring massbalansen.

I samtliga justeringar ska ovan nämnda prioriteringar vara styrande för de åtgärder som väljs.

 

Massdispositionsplanen ska minst innehålla nedanstående punkter. I de fall uppgifter inte kan tas fram förrän under masshanteringen ska planen innehålla instruktioner för vilka uppgifter som ska tas fram och var dessa ska fyllas i. Massdispositionsplanen ska därför utformas enligt nedan:

 • Angivna platser för masshantering både inom och utanför projektets arbetsområde:
  • Innehåll i planen: Platser där masshantering kan ske ska anges.
  • Innehåll i planen: Information om det behövs tillstånd eller krävs anmälan för användning av angivna platser.
  • Innehåll i planen: En redogörelse för varför angivna platser är de, av de möjliga valen för plats, som ger minst inverkan på naturmiljön.
  • Planen ska utformas så att: Ytan disponeras för masshantering. Det ska finnas tillräckligt med utrymme så att massor av olika kvalitéer inte blandas.
  • Innehåll i planen: Beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att kringliggande naturmiljö skyddas mot påverkan.
  • Planen ska utformas så att: Det säkerställs att kringliggande naturmiljö skyddas mot påverkan.

 

 • Klimatpåverkan av olika geotekniska förstärkningsåtgärder som sker genom att hantera massor (avser inte pålning och likande åtgärder):
  • Innehåll i planen: En bedömning av klimatpåverkan av olika geotekniska förstärkningsåtgärder.
  • Planen ska utformas så att: Valda geotekniska förstärkningsåtgärder är de som av ovan ger minst klimatpåverkan.
 • Klassificering av massor och beskrivning av mängder:
  • För fall A massor som kan återanvändas på arbetsområdet, beskrivning ska som minst redovisa:
   • Schaktmassor: Beskrivning av kemisk sammansättning och föroreningar, kvalitet och hållfasthet, funktion eller möjlig funktion samt mängd (m3).
   • Fyllnadsmassor, underskott (behov av anskaffning): Behov av mängd (m3) samt beskrivning av kemisk sammansättning, kvalitet och hållfasthet och beskrivning av funktion materialet ska användas för.
   • Behov av krossning: Angivande av mängd (m3) samt beskrivning av storlek, hållfasthet och beskrivning av funktion materialet ska användas för.
   • Behov av sprängning: Angivande av mängd (m3) samt beskrivning av bergart.
  • För fall B-massor, schaktmassor, beskrivning av:
   • Överskott angiven per fraktion med, som minst, redovisning av:
    • Mängd (m3) per mottagare och destination:
    • Per mottagare, destination och mängd: Syftad hantering eller användning.
    • Per mottagare, destination och mängd: Om tillstånd för den syftade hanteringen, användningen och för transporten, finns eller om det krävs och i så fall när tillstånd måste sökas.
    • Till deponi: Mängd per (m3) mottagare och destination.
   • Underskott per fraktion och ursprung, redovisat med:
    • Mängd (m3) tillfört material från återvunna eller återanvända massor.
    • Mängd (m3) tillfört nybrutet (ej återvunnet eller återanvänt) material.

 

Ovan efterfrågade bedömningar, uppgifter och beskrivningar ska antecknas i ett samlat dokument. Som verifikat på hantering enligt planen ska tillstånd, anmälningar, orderkvitton, leverans-, följe- och vågsedlar med mera kunna visas upp.

 

Vägledning om schaktmassor och undersökningsplikt finns att hämta hos Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (www.naturvardsverket.se) och Trafikverket (publikationsnummer 2019:181, ISBN: 978-91-7725-533-8).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts