Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatberäkning av masshantering

Krav ID
11499
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Entreprenören/Konsulten [OBS information till Beställaren: ta bort den som ej upphandlas!] ska beräkna klimatpåverkan för projektets balansering och hantering av massor. Klimatpåverkan ska beräknas i form av mängder av kg koldioxidekvivalenter.

Klimatberäkningen ska ske vid balansering av massor samt vid hanteringen och logistiken av massor så som den genomförs enligt projektets massdispositionsplan.

Klimatberäkningen ska genomföras inom projekteringen och vid upprättande av massdispositionsplanen. Beräkningen ska då användas som hjälp för att välja de alternativ som minskar klimatbelastningen mest. [OBS information till Beställaren: Detta stycke ska tas bort om uppdraget inte omfattar projektering, inte är en totalentreprenad eller inte omfattar att upprätta en plan för masshantering och logistik!]

Klimatberäkningen/arna ska genomföras inför justeringar av massdispositionsplanen. Beräkningen ska då användas som hjälp för att välja de alternativ som minskar klimatbelastningen mest.  [OBS information till Beställaren: Detta stycke ska tas bort om uppdraget endast omfattar projektering och inte omfattar totalentreprenad eller inte utförandeentreprenad!]

En slutlig klimatberäkning ska genomföras baserat på den balansering, hantering och logistik som genomförts i projektet.

Den slutliga klimatberäkningen ska levereras utförligt dokumenterad tillsammans med relationshandlingarna och även presenteras muntligt. Klimatberäkningen ska redovisas för fall A- respektive fall B-massor enligt nedanstående uppdelning samt en summering av den totala klimatpåverkan.

Endast beställaren äger rätten att godkänna beräkningarna.

Följande gäller för genomförande av klimatberäkningarna

Klimatberäkningen ska i första hand göras utifrån uppmätta mängder, i andra hand efter mängder beräknade i massdispositionsplanen. Vid anmodan ska kvitton och fakturaunderlag kunna uppvisas som styrker de angivna mängderna av olika kvaliteter.

 

Klimatberäkningen ska följa planen men minst inkludera nedanstående uppdelning:

 • Fall A-massor med redovisad mängd [m3] av:
  • Separat beräkning av jord och berg.
  • Överskott (schakt) per fraktion.
  • Underskott (fyll) (anskaffat) per fraktion och ursprung samt antal km till ursprung.
  • Krossad mängd per fraktion.
 • Fall B-massor med:
  • Överskott (schakt):
   • Separat beräkning av jord och berg.
   • Per syfte med hantering eller användning, per fraktion och destination.
   • Mängder [m3] per fraktion och destination samt antal km till destination.
   • Mängder [m3] per fraktion till deponi samt destination och antal km dit.
  • Underskott (fyll) redovisat med:
   • Separat beräkning av jord och berg.
   • Mängd [m3] tillfört material från återvunna eller återanvända massor, per fraktion och ursprung samt antal km till ursprung.
   • Mängd [m3] tillfört nybrutet (ej återvunnet eller återanvänt) material, per fraktion och ursprung samt antal km till ursprung.

 

Emissionsfaktorer för klimatberäkningen finns angivna i Bilaga 2 Emissionsfaktorer för kravet med klimatberäkning av masshantering enligt Trafikverkets från klimatkalkyl version 7.0)

För fall A-massor gäller att emissionsfaktorer per volym också innehåller transporter på platsen.

För fall B-massor gäller att emissioner beräknas genom att använda emissionsfaktorer för både grävd volym av maskin och transporterad volym.

Avstånd ska kunna motiveras.

Till jord räknas i denna klimatberäkning följande: jordar, grus, sand, slam, lera, torv, morän.

Till berg räknas i denna klimatberäkning följande: berg, sprängd sten, krossad sten, sorterad sten

 

För att få använda andra emissionsfaktorer, än de i Bilaga 2 till exempel för drivmedel för lastbil eller maskin, så ska verklig drivmedelsanvändning redovisas och vara spårbar till respektive fordon eller maskin. I sådana fall ska schablonen för årsmedelvärden av växthusgasutsläpp från olika drivmedelskvaliteter, rapporterade av Energimyndigheten, användas.

För höginblandade drivmedel får produktspecifika emissionsfaktorer anges. I de fall produktspecifika emissionsfaktorer för höginblandade drivmedel används så ska dessa bygga på den rapportering som respektive drivmedelsleverantör gör till Energimyndigheten i enlighet med 20 § drivmedelslagen (2011:319).

Hur sådana emissionsfaktor räknats fram ska dokumenteras av redovisas för beställaren. Vid anmodan ska kvitton och fakturaunderlag kunna uppvisas som styrker de angivna mängderna av olika kvaliteter. Endast beställaren äger rätt att godkänna en sådan beräkning.  

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts