Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Objektsanpassad miljöplan

Krav ID
10929:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 21,
AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan".)

Entreprenören ska inför entreprenaden utarbeta, och under projektet löpande underhålla, en skriftlig objektsanpassad miljöplan. Planen ska tillhandahållas beställaren senast två veckor efter startmötet.
Beställarens eventuella miljöprogram och hållbarhetskrav ska utgöra grunden för Entreprenörens arbete med den objektsanpassade miljöplanen. Den objektsanpassade miljöplanen ska minst innehålla följande:

 1. Namn och kontaktuppgifter på den hos entreprenören som är miljöansvarig för entreprenaden. Vid byte av ansvarig person ska uppgifterna i planen uppdateras.
 2. Rutiner, ansvarsfördelning och arbetsmoment för entreprenörens arbete med den objektsanpassade miljöplanen under entreprenadtiden. 
 3. Sammanställning av projektspecifika hållbarhetskrav enligt upphandlingsdokumenten som rör till exempel fuktsäkerhet, inomhusklimat, miljö- och klimat, energi och naturmiljö. 
 4. Information om byggarbetsplatsens och detaljplanens förutsättningar kopplat till projektet.
 5. Beskrivning av den natur- och miljöpåverkan projektet ger upphov till under projekterings- och byggfasen. Beskrivningen ska inkludera den natur- och miljöpåverkan beställaren identifierat i tidigare skeden, exempelvis i miljökonsekvensbeskrivning, planer eller andra handlingar.
 6. Eventuella myndighetstillstånd, villkor eller dispenser avseende natur och/eller miljö som krävs enligt lag och regelverk. Detta ska även inkludera de myndighetstillstånd, villkor eller dispenser som beställaren identifierat, erhållit och redovisat i projektets tidigare skeden.
 7. Riskanalys. Analysen ska identifiera risker som kan hota efterlevnaden och uppfyllandet av de ställda kraven enligt punkt tre. Risker ska identifieras och beskrivas med var och när i det specifika projektet som dessa kan uppträda. Vidare ska riskerna analyseras och värderas. 
 8. Entreprenörens åtgärder för att uppfylla de ställda kraven enligt punkt tre och hantering av risker enligt punkt sju.  Uppföljning och egenkontroll ska framgå.
 9. En beskrivning av hur entreprenören, från uppdragets start och fortlöpande under genomförandet, kommunicerar och säkerställer krav och mål i den objektsanpassade miljöplanen. Information om vilka insatser som krävs för att uppnå krav enligt den objektsanpassade miljöplanen ska ges till de som utför praktiskt arbete i produktionen med installationer, byggnadsdelar och materialhantering samt annat arbete inom entreprenaden.  Entreprenören ska se till att informationen är anpassad till respektive yrkeskategori och de moment dessa ska utföra. Kommunikation och uppföljning ska även omfatta eventuella underentreprenörer. 

 

AMA-rubrik:
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan". Ange när planen senast ska redovisas.)

Den objektsanpassade miljöplanen ska vid överlämnandet till beställaren ingå som information i relationshandlingarna.
Av dokumentationen ska också följande framgå:

 • Vilka beslut om avsteg som fattats i förhållande till de krav som var specificerade för entreprenaden som rör fuktsäkerhet, inomhusklimat, miljö- och klimat, energi, naturmiljö och social hållbarhet.
 • Vilka avvikelser som har uppkommit. 
 • Dokumentation av informationsinsatser, uppföljning och egenkontroll enligt den objektsanpassade miljöplanen.

 

AFD.334 Övriga möten
AFC.334 Övriga möten
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Objektsanpassad miljöplan". Ange när planen senast ska redovisas.)

Entreprenören ska i samband med byggstart, samt under byggtiden vid behov, kalla till och genomföra möte med beställaren för uppföljning av den objektsanpassade miljöplanen. Vid mötet ska informationsinsatser, uppföljning och egenkontroll redovisas. Eventuella avvikelser ska gås igenom.
Vid risk för avvikelser från den objektsanpassade miljöplanen skall entreprenören snarast kalla till och genomföra möte med beställaren.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts