Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skeden

Krav ID
11566:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

[OBS TILL UPPHANDLAREN: För AMA-rubricering, var god läs under fliken Tillämpning!]

[OBS TILL UPPHANDLAREN: Fler instruktioner till upphandlaren för hantering av kravet finns under rubriken Tillämpning. Välj alternativ 1 eller alternativ 2 som första stycke i kravet. Text som följer efter rubriken ”Byggnadens maximala värmeförlusttal” ska dock alltid användas. ]

[Alternativ 1 för kravets första stycke:]

Konsulten ska driva och samordna kraven på byggnadens energianvändning och maximala värmeförlusttal i projektet så det blir möjligt att nå kravet nedan. Samordning ska ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. Byggnadens maximala värmeförlusttal ska ej överstiga de värden som anges nedan. Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Alternativ 2 för kravets första stycke:]

Konsulten ska driva och samordna utredningen av vilka värden på byggnadens maximala värmeförlusttal som byggnaden ska klara av. Beställarens ambition är att byggnaden ska ha låg värme- och energianvändning och därför ett lågt värmeförlusttal. Samordning ska under utredningen ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. I projektet ska nedanstående definitioner användas samt krav ställas på byggnadens maximala värmeförlusttal. Det avser också beräkningar och verifiering. Konsulten ska undersöka om värdet som ges nedan kan användas för byggnaden. Förslag på värden ska lämnas till beställaren. Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Följande används oavsett ovan valt alternativ:]

Byggnadens värmeförlusttal (VFT) ska bli högst 14 W/m2, Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader Celsius.

Möjliga tillägg till VFT-talet (Information till Upphandlaren)

Utförligare beskrivning och förklaringar finns i informationsbilagan. Denna ruta är endast information till upphandlaren och måste tas bort innan kravet används i ett upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag). Texten är ej riktad till anbudslämnare!

Tillägg för små byggnader

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt:

VFT: + (600 - Atemp)/110

Tillägg för kallare klimat

Tillägg medges med:

VFT: + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 = DVUT för tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i bilaga ”beräkning VFT”.

Tillägg vid större luftflöden

För byggnad med större genomsnittligt luftflöde (qmedel) än 0,45 l/s, m2 medges tillägg (inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, m2) enligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)

Beräkningar

  • Beräkning av värmeförlusttalet ska ske enligt bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet.
  • Indata för verkningsgrad ventilationsaggregat under vinterdriftfall ska följa anvisningar i bilagan "Beräkningsanvisning för VFT" som bifogas kravet.
  • Beräkningar av ventilationsförluster ska följa BBR29 eller senare versioner, BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd [2016:12] om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) eller senare versioner. Beräkningar av ventilationsförluster ska därefter följa SS-EN 16798-7:2017 (Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 7: Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration [Moduler M5-5]) eller likvärd metod.
  • Beräkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens excelfil för redovisning, Energihjälpen, vilken bifogas. Energihjälpen har en flik avsedd för uppföljning av krav på värmeförlusttal.

Handlingar

Gällande handlingar ska innehålla den lösning som uppfyller kravet på VFT vid DVUT3. Beräkningar ska också sammanfattas och redovisas i beställarens excelfil för redovisning ”Energihjälpen”, vilken bifogas. Energihjälpen har en flik avsedd för uppföljning av krav på värmeförlusttal.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts