Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skeden

Krav ID
11375
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

​Byggnadens värme- och energianvändning

[OBS TILL UPPHANDLAREN: Fler instruktioner till upphandlaren för hantering av kravet finns under rubriken Tillämpning. Välj alternativ 1 eller alternativ 2 som första stycke i kravet. Text som följer efter rubriken ”byggnadens värme- och energianvändning ska dock alltid användas. ]

[Alternativ 1 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna kraven på byggnadens värme- och energianvändning i projektet så det blir möjligt att nå kraven i punkt 1 och 2. Samordning ska ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. Byggnadens värme- och energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Alternativ 2 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna utredningen av vilka värden som byggnaden ska klara av. Beställarens ambition är att byggnaden ska ha låg värme- och energianvändning. Samordning ska under utredningen ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. I projektet ska nedanstående definitioner användas samt krav ställas på byggnadens värme- och energianvändning. Det avser också hur energi beräknas och verifieras. Konsulten ska undersöka om de värden som ges bilaga 1 till detta krav kan användas för byggnaden. Förslag på värden för punkt 1 och 2 i kravet, se nedan, ska lämnas till beställaren. Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Följande används oavsett ovan valt alternativ:]
Byggnadens värme- och energianvändning

Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på handlingar enligt nedan under rubrikerna Handlingar respektive Beräkningar. Att kraven nås för en uppförd byggnad ska kunna visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska kunna visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler..

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Handlingar

Gällande handlingar ska utformas så att nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.
Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.
  • hur mätningarna kan behöva loggas så att framtida verifiering av kraven i punkt 1 och 2 ska bli möjlig.

Konsulten ska sammanfatta och redovisa resultat av energiberäkningar i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens energianvändning och byggnadens värmeenergi samt ifylld redovisningsmall ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar.

Beräkningar

Beräkningar ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska kunna baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar. .

Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. Om det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalers längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningar ska utgå från en mellan disciplinerna fullt samordnad handling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med upphandling av berörda system ska den upphandlade lösningen dock vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger konsulten att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska uppdaterade sammanfattas och redovisas till beställaren i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skeden

Krav ID
11375
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

​Byggnadens värme- och energianvändning

[OBS TILL UPPHANDLAREN: Fler instruktioner till upphandlaren för hantering av kravet finns under rubriken Tillämpning. Välj alternativ 1 eller alternativ 2 som första stycke i kravet. Text som följer efter rubriken ”byggnadens värme- och energianvändning ska dock alltid användas. ]

[Alternativ 1 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna kraven på byggnadens värme- och energianvändning i projektet så det blir möjligt att nå kraven i punkt 1 och 2. Samordning ska ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. Byggnadens värme- och energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Alternativ 2 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna utredningen av vilka värden som byggnaden ska klara av. Beställarens ambition är att byggnaden ska ha låg värme- och energianvändning. Samordning ska under utredningen ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. I projektet ska nedanstående definitioner användas samt krav ställas på byggnadens värme- och energianvändning. Det avser också hur energi beräknas och verifieras. Konsulten ska undersöka om de värden som ges bilaga 1 till detta krav kan användas för byggnaden. Förslag på värden för punkt 1 och 2 i kravet, se nedan, ska lämnas till beställaren. Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Följande används oavsett ovan valt alternativ:]
Byggnadens värme- och energianvändning

Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på handlingar enligt nedan under rubrikerna Handlingar respektive Beräkningar. Att kraven nås för en uppförd byggnad ska kunna visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska kunna visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler.

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Handlingar

Gällande handlingar ska utformas så att nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.
Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.
  • hur mätningarna kan behöva loggas så att framtida verifiering av kraven i punkt 1 och 2 ska bli möjlig.

Konsulten ska sammanfatta och redovisa resultat av energiberäkningar i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens energianvändning och byggnadens värmeenergi samt ifylld redovisningsmall ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar.

Beräkningar

Beräkningar ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska kunna baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar.

Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. Om det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalers längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningar ska utgå från en mellan disciplinerna fullt samordnad handling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med upphandling av berörda system ska den upphandlade lösningen dock vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger konsulten att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska uppdaterade sammanfattas och redovisas till beställaren i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.

 

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skeden

Krav ID
11375
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnadens värme- och energianvändning

[OBS TILL UPPHANDLAREN: Fler instruktioner till upphandlaren för hantering av kravet finns under rubriken Tillämpning. Välj alternativ 1 eller alternativ 2 som första stycke i kravet. Text som följer efter rubriken ”byggnadens värme- och energianvändning ska dock alltid användas. ]

[Alternativ 1 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna kraven på byggnadens värme- och energianvändning i projektet så det blir möjligt att nå kraven i punkt 1 och 2. Samordning ska ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. Byggnadens värme- och energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Alternativ 2 för kravets första stycke:]
Konsulten ska driva och samordna utredningen av vilka värden som byggnaden ska klara av. Beställarens ambition är att byggnaden ska ha låg värme- och energianvändning. Samordning ska under utredningen ske med arkitekt och andra berörda aktörer i projektet. I projektet ska nedanstående definitioner användas samt krav ställas på byggnadens värme- och energianvändning. Det avser också hur energi beräknas och verifieras. Konsulten ska undersöka om de värden som ges bilaga 1 till detta krav kan användas för byggnaden. Förslag på värden för punkt 1 och 2 i kravet, se nedan, ska lämnas till beställaren. Konsultens ska därefter utforma gällande handlingar så att beställarens ambitionsnivå uppfylls.

[Följande används oavsett ovan valt alternativ:]
Byggnadens värme- och energianvändning

Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på handlingar enligt nedan under rubrikerna Handlingar respektive Beräkningar. Att kraven nås för en uppförd byggnad ska kunna visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska kunna visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler.

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Handlingar

Gällande handlingar ska utformas så att nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.
Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.
  • hur mätningarna kan behöva loggas så att framtida verifiering av kraven i punkt 1 och 2 ska bli möjlig.

Konsulten ska sammanfatta och redovisa resultat av energiberäkningar i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens energianvändning och byggnadens värmeenergi samt ifylld redovisningsmall ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar.

Beräkningar

Beräkningar ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska kunna baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar.

Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. Om det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalernas längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningar ska utgå från en mellan disciplinerna fullt samordnad handling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med upphandling av berörda system ska den upphandlade lösningen dock vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger konsulten att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

En uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska uppdaterade sammanfattas och redovisas till beställaren i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen.