Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

God projektkultur

Krav ID
11557
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

[OBS till upphandlaren: Se över texten och ta bort de alternativen av Entreprenören/konsulten respektive projekt/ de projekt/ ramavtalet, som inte är aktuella i er upphandling.]

Entreprenören/konsulten ska genomföra ett arbete för att utveckla god projektkultur för det aktuella projektet/ de projekt som ramavtalet omfattar. Under avtalstiden ska det i entreprenörens/konsultens projektorganisation finnas en eller flera personer med formellt ansvar för arbetet med projektkultur inom de projekt som omfattas av kontraktet. Sker byte av ansvariga och namngivna personer under ett byggprojekts gång ska entreprenören/konsulten kalla beställaren till ett extra avstämningsmöte för att säkerställa att arbetet med god projektkultur fortsätter.

Entreprenören/konsulten och beställaren ska bedriva arbetet gemensamt och i samråd. Parterna ska i det inledande gemensamma projektledningsarbetet fastställa:

 • hur detta kontraktsvillkor ska omhändertas 
 • vad arbetet med en god projektkultur i övrigt ska innehålla 
 • hur arbetet med en god projektkultur ska genomföras

Arbetet med de två sistnämnda punkterna ovan ska ske i enlighet med den dokumenterade metod eller det dokumenterade systematiska arbetssätt som entreprenören/konsulten angett i sitt anbud och som överenskommits om med beställaren vid kontraktsskrivningen. Metodik och arbetssätt samt eventuella stöddokument och liknande material som överenskommits om ska förtecknas i kontraktet.

God projektkultur syftar till att styrande värden och värderingar i projektet ska motverka att fel, brister och skador uppstår och om sådana har uppstått, ska de rättas till och åtgärdas. Styrande värden och värderingar ska främja att:

 • den som upptäcker eller blir informerad om fel, brister och skador, åtgärdar dessa om det ligger inom personens roll och rådighet
 • den som upptäcker eller blir informerad om fel, brister och skador, skyndsamt berättar om dessa för berörd kollega, arbetsledare eller chef om det inte ligger inom personens roll och rådighet att åtgärda dem
 • samarbete upprättas för att åtgärda fel, brister och skador om dessa inte kan åtgärdas utan sådant samarbete.
 • vid varje projektstart ska den gemensamma projektledningen genomföra ett arbete, om projektkulturen, med de personer som ska delta i projektet. 

Projektkulturen ska innehålla ett arbete om gemensamma värden. Värden är föreställningar om vad som är viktigt, gott och eftersträvansvärt i projektet. Beställaren har valt att minst följande värden ska ingå i arbetet med projektkulturen:

 • Värde nr 1: _______________________________
 • Värde nr 2: _______________________________

[OBS till upphandlaren: Glöm ej att skriva vilka värden ni valt ska arbetas med. I Boverkets vägledning för arbete med värdegrund och projektkultur i byggprojekt finns exempel på värden, i form av så kallade handlingsprinciper, spelregler och kvalitetsindikatorer. Läggs värden in här så bör ni till upphandlingsdokumenten bifoga er definition av dessa värden. Skriver ni inte in värden här så ska närmast ovanstående och närmast nedanstående mening tas bort.]

Utöver ovan kan ytterligare värden som ska vara styrande för projektet arbetas fram och resultatet ska dokumenteras. Målet är att det ska råda samstämmighet om de styrande värdena och värderingarna och ett kontinuerligt arbete för att uppnå detta ska därför bedrivas:

 • inom gemensamma projektledning (inom projektledningen mellan beställaren och entreprenören/konsulten)
 • chefer och arbetsledare emellan
 • arbetslag och arbetsgrupper emellan
 • mellan projektledning, chefer, arbetsledare, arbetslag och arbetsgrupper
 • mellan entreprenören/konsulten och underentreprenörer, underkonsulter.

Därutöver ska följande också genomföras:

 • Entreprenören/konsulten ska vid kontraktets start/varje projektstart genomföra ett arbete för att identifiera de andra mål och specifika krav som beställaren har på objektet och projektet. (Exempelvis så som klimatpåverkan, energieffektivitet, tillgänglighet och liknande.)
 • Entreprenören/konsulten ska vid kontraktets start/varje projektstart ta fram en handlingsplan för, eller anpassa befintlig handlingsplan till, hur arbetet med projektkulturen ska genomföras. Handlingsplanen ska fastställas i samråd med beställaren. Underentreprenörer/underkonsulter ska i arbetet med projektkultur behandlas som om de vore entreprenörens/konsultens egna anställda (med undantag för eventuella skillnader som motiveras av lagar och regler).

Handlingsplan för aktuellt projekt ska innehålla beskrivningar av:

 • Hur ovanstående punkter omhändertas i arbetet.
 • Hur kända och tillkommande behov av information på olika språk hanteras.
 • Hur deltagare som tillkommer under projektets gång ska introduceras i arbetet med projektkulturen.
 • Hur beställarens mål och specifika krav på objektet och/eller projektet kommuniceras till chefer, arbetsledare, arbetslag och arbetsgrupper.
 • Hur entreprenören/konsulten genomför en regelbunden uppföljning och utvärdering av sitt arbete med projektkulturen. Beskrivningen ska innehålla en tidplan och det framgå vem som ska göra vad.
 • Andra aspekter som entreprenören/konsulten ser behov av att lyfta in i handlingsplanen.
 • Möten som ska genomföras i arbetet med projektkulturen. För möten ska tidsplan eller angivna tidsintervall anges. Som minst ska regelbundna möten genomföras:
  • mellan kontraktsparterna, för uppföljning och utvärdering av arbetet med projektkulturen.
  • mellan beställaren, projektledningen, arbetslag och arbetsgrupper. Dessa möten ska användas för att stärka en god projektkultur och förståelse för beställarens mål och specifika krav på projektet.
  • mellan yrkesgrupper. Dessa möten ska användas för att främja förståelse och respekt mellan olika yrkeskategorier samt för sådana aspekter som behöver beaktas för att det ska gå att motverka fel, brister och skador.
  • mellan projektledning och eventuella underkonsulter, underentreprenörer och materialleverantörer. Dessa möten ska användas för att stärka en god projektkultur och förståelsen för beställarens mål och specifika krav på projektet.

Entreprenören/konsulten ska bereda möjlighet för beställaren att genomföra platsbesök på såväl kontor som byggarbetsplats med mera. Sådana platsbesök inkluderar fri tillgång för beställaren att, ostörd av entreprenören/konsulten, prata och på andra vis kommunicera med de som arbetar i projektet.

Entreprenören/konsulten ska i avtalen med de underentreprenörer och underkonsulter som deltar i ett projekt säkerställa att berörd underentreprenör och underkonsult deltar med relevant personal i arbetet med att skapa god projektkultur. Det som minst ska säkerställas är:

 • att respektive underentreprenör och underkonsult ska tillsätta en person med formellt ansvar i projektets arbete med att skapa god projektkultur
 • att berörda personer från underentreprenörer och underkonsulter kommer att delta i arbetet med att skapa en god projektkultur
 • vilka insatser i form av tid som krävs av berörda personer samt den ersättning som entreprenören ger för deltagandet.

Kontraktsvillkoret Arbete med projektkultur för minskade byggfel (UHM:s krav, id.11 557) ska bifogas avtalen med underentreprenörer och underkonsulter som en förutsättning och beskrivning av det arbete för en god projektkultur som underentreprenörer och underkonsulter ska delta i.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts