Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenad

Krav ID
11490
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv på livscykeln som följer standarderna EN 15 978 och EN 15 804. .   

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet presentera, för beställaren, sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • I projektering av ÄTA, arbeta med att minska ÄTA:s negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar under projekteringen. Klimatpåverkan får inte minska på bekostnad av kraven på byggnadens energianvändning. [OBS! Information till Beställaren: Ovanstående punkt ska tas bort om projektering av ÄTA inte ingår uppdraget till entreprenören!]
 • Minska negativ klimatpåverkan av under produktionen (byggfasen) och genomförande av projektet.
 • Aktiviteter och åtgärder för att minska projektets klimatpåverkan ska listas.
 • Val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen ska göras så att skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Samordning ska ske med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projektet (modulerna A1 till och med A5).
 • Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med eventuella sido- och underkonsulter, underentreprenörer och materialleverantörer för att informera om målsättningar för att minska klimatpåverkan från projektet. Beställaren ska kallas för att kunna vara närvarande vid sådana möten.
 • Entreprenören ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och entreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar (så som relationshandlingar och andra styrande handlingar) vid överlämningen till beställaren.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts