Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av material, varor och kemiska produkter

Krav ID
10938:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)

Entreprenören ska
innan projekteringen påbörjas, upprätta ett skriftligt system med rutiner för hantering av material, varor och kemiska produkter (nedan gemensamt benämnda varorna). Systemet kan vara baserat på papper eller elektroniska stöd.

Entreprenören ska meddela beställarens ombud när ett sådant system till fullo är upprättat.

Ett sådant system ska minst innehålla:

 1. En plan med rutiner för hur beställarens krav på val av varor ska omsättas i projekteringen och produktionen och hur detta ska dokumenteras.
 2. Rutiner för hur avvikelser ska hanteras och hur och när beställaren ska informeras och konsulteras.
 3. En loggbok för olika byggskeden, över hanterade material och varor. ( Nedan gäller punkt d till och med punkt e endast för de material, varor och kemiska produkter som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in, i kravet " Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper"). Loggbok ska innehålla minst:
  a) Innehållsförteckning och förklaring av loggbokens struktur,
  b) Vilket projekt och fastighet loggboken gäller för.
  c) CE-märkning över inbyggda byggprodukter1. CE-märkningen ska vara upprättad i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG.
  d) Varunamn, artikelnummer, tillverkare och/eller leverantör
  e) Om varan motsvarar beställarens krav på miljö- och hälsofarliga ämnen.
  f) Vilket bedömningssystem2 har använts för att säkerställa beställarens krav. 
  g) Hur uppkomna avvikelser hanterats och när dessa godkänts av Beställaren.
  h) Innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad.
  i) Miljödeklaration såsom, EPD eller Byggvarudeklaration, för varor, om sådan finns.
  j) Inbyggd mängd (vikt) av material, varor och ämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive avvikelser från beställarens krav.
  k) Uppgift om var i byggnaden varan har placerats.
  L) Skötselinstruktioner där sådan finns.
 4. Rutiner för hur loggboken ska bli en del av relationshandlingarna och hur information om innehållet i systemet och loggboken ska överföras till driftorganisationen.
 5. Den plan för hur överlämning till driftorganisationen ska gå till som tagits fram i samverkan med beställaren.    

Systemet ska följas genom hela byggprocessen. Systemet ska ingå i bygghandlingarna och loggboken ska bli en del av relationshandlingarna.

1) Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning.

2) Med bedömningssystem menas exempelvis BASTA, SundaHus Miljödata, Byggvarubedömningen eller likvärdigt bedömningssystem.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av material, varor och kemiska produkter

Krav ID
10938:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Styrning av material, varor och kemiska produkter".)

Entreprenören ska innan projekteringen påbörjas, upprätta en loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska produkter (nedan gemensamt benämnda varorna). Loggboken kan vara baserad på papper eller elektroniska stöd.

Entreprenören ska meddela beställarens ombud när loggboken är upprättad.

Loggboken ska användas genom de olika byggskedena, så att information om varorna kan följas från projekteringsskede till överlämning till beställaren. (Nedan gäller punkt d till och med punkt e endast för de material, varor och kemiska produkter som anges i bilagan Tabell 1 Material som byggs in, i kravet " Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper"). Loggboken ska innehålla minst:

 • a) Innehållsförteckning och förklaring av loggbokens struktur,
 • b) Vilket projekt och fastighet loggboken gäller för.
 • c) CE-märkning över inbyggda byggprodukter1. CE-märkningen ska vara upprättad i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG.
 • d) Varunamn, artikelnummer, tillverkare och/eller leverantör
 • e) Om varan motsvarar beställarens krav på miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • f) Vilket bedömningssystem2 har använts för att säkerställa beställarens krav.
 • g) Hur uppkomna avvikelser hanterats och när dessa godkänts av Beställaren.
 • h) Innehållsdeklarationer, säkerhetsdatablad.
 • i) Miljödeklaration såsom, EPD eller Byggvarudeklaration, för varor, om sådan finns.
 • j) Inbyggd mängd (vikt) av material, varor och ämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive avvikelser från beställarens krav.
 • k) Skötselinstruktioner där sådan finns. 

Loggboken ska användas och ingå i bygghandlingarna och ska bli en del av relationshandlingarna.

1) Var observant på att det finns material och byggvaror som är undantagna från reglerna om CE-märkning, exempelvis återanvända material. Sådana undantag behöver ej ha CE-märkning.

2) Med bedömningssystem menas exempelvis BASTA, SundaHus Miljödata, Byggvarubedömningen eller likvärdigt bedömningssystem.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts