Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ingående ämnens hälsofarlighet

Krav ID
10027:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroklass och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse  

Akut toxicitet (kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (kategori 1)

H370

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H372

Cancerframkallande

H350, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H360, H361, H362

 

Undantag

För klassificering med akut toxicitet och/eller specifik organtoxicitet undantas följande:

  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran).
  • Parfymämnen
  • Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Biologiska ämnen2, till exempel växtextrakt

För klassificering med H351 undantas följande:

  • Föroreningar av NTA (trinatriumnitrilotriacetat, CAS 5064-31-3) i komplexbildare, i halter upp till 0,1 viktsprocent i slutprodukten.

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktsprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

2Med biologiska ämnen avses ämnen som är utvunna med eller utan lösningsmedel ur biologiskt material, eventuellt renade, men inte vidare modifierade. De kan vara vegetabiliska eller animaliska.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts