Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bioackumulerbarhet för konserveringsämnen och färgämnen

Krav ID
10226:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående1 konserveringsmedel och färgämnen i produkten ska inte vara bioackumulerbara2 enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). 

Undantag:

  • Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Konserveringsmedel vars LC50, EC50 och IC50 är > 100 mg/l eller NOEC/ECx är > 10 mg/l.
  • Konserveringsmedel som är lätt nedbrytbara och bryts ned till ämnen vars BCF eller log KOW uppfyller kraven
  • Konserveringsmedel som inte är biotillgängliga (molmassa > 700 g/mol).

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

2 Fördelningskoefficienten (Kow) mellan oktanol och vatten ska vara mindre än 4 (log Kow < 4) eller experimentellt bestämd biokoncentrationsfaktor (BCF) ska vara mindre än 500 (BCF < 500).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts