Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sensibiliserande (allergiframkallande) produkt

Krav ID
10583:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkten ska inte vara klassificerad med nedanstående faroklass och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Produkten ska inte heller omfattas av krav på märkning med texten ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion” (EUH208) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Luftvägs- eller hudsensibilisering

H317, H334

 

Undantag

Produkter där märkningen med EUH 208 beror på klassificeringen av de ingående enzymerna.

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts