Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen

Krav ID
10584:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroangivelser och riskfraser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen, varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Luftvägs- eller hudsensibilisering

H317, H334

 

Undantag

  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran).
  • Konserveringsmedel i flytande produkter som ingår med ≤ 0,02 vikt%.

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktsprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

Observera att för parfymer avser kravet avser varje enskilt ingående ämne i parfymen

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts