Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ingående ämnens miljöfarlighet

Krav ID
11286:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroklass och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Farligt för vattenmiljö

H410, H411

Undantag

  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran).

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 viktsprocent. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

Observera! Parfymblandningen räknas i detta krav som ett ”ingående ämne”.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts