Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Incitament för minskad klimatpåverkan

Krav ID
11276:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska årligen, med start ett år efter uppdragsstart, redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid i en enhet som är lämplig för tjänsten (tonkm, paket eller annat) som den aktuella tjänsten har förorsakat, med tydligt angivande av vilken metod som används.

  • Om Leverantören under avtalsperioden minskar sitt utsläpp av koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen blir Y% högre än offererad ersättning.
  • Om Leverantören under avtalsperioden ökar sitt utsläpp av koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen blir Z% lägre än offererad ersättning. På motsvarande sätt justeras ersättningen med ytterligare under kommande år.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts